Magtymgulynyň 300 ýyllygy mynasybetli yglan edilen döredijilik bäsleşiginiň netijeleri jemlendi

  • 11.01.2024 20:40
  • 11395
Magtymgulynyň 300 ýyllygy mynasybetli yglan edilen döredijilik bäsleşiginiň netijeleri jemlendi

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli yglan edilen döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazeti habar berýär.

Bu çäre Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti tarapyndan gurnaldy.
Bäsleşige şahyrlar, ýazyjylar, ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary we talyplar, orta we ýöriteleşdirilen mekdepleriň mugallymlary we okuwçylary, şeýle-de ýurduň dürli künjeginden türkmen şahyrynyň döredijiligine hormat goýujylar gatnaşdy.
Bäsleşige gatnaşyjylar Pyragynyň şahsyýetine we döredijiligine bagyşlanan edebi we publisistik eserlerini hödürlediler.
Ýeňijilere Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.


düýn 18:23
21327

Magtymguly adyndaky TDU-da «Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi

20-nji fewralda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde «Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi. Oňa fakultet tapgyrlarynda ýeňiji bolan gyzlar gatnaşdylar. TDU...

23.02.2024 17:37
11714

24-25-nji fewralda Aşgabatda gar gatyşykly ýagşyň ýagmagyna garaşylýar

Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa gullugynyň maglumatlaryna görä, Aşgabatda öňümizdäki günlerde üýtgäp durýan howa bolar. 24-nji fewral (şenbe güni) üçin howa çaklamasyna laýyklykda, şäherde günüň dowamynda agşama...

23.02.2024 17:29
9103

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Ýaponiýanyň Wekiller palatasynyň Başlygy bilen duşuşdy

22-nji fewralda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Dünýägözel Gulmanowa Ýaponiýanyň Wekiller palatasynyň Başlygy Fukuşiro Nukagan bilen duşuşdy diýip, türkmen daşary syýasat edarasy habar berýär. Duşuşygyň dowamynda...

23.02.2024 17:24
6735

Türkmenistanyň zenanlarynyň arasynda bäsleşik geçirildi

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Ýaşlar - Watanyň daýanjy” atly ilkinji kitaby esasynda zenanlaryň...