Wenesiýa barýan syýahatçylyk toparlarynyň sany çäklendiriler

  • 07.01.2024 17:54
  • 4337
Wenesiýa barýan syýahatçylyk toparlarynyň sany çäklendiriler

Wenesiýanyň hökümeti ýolbelediň ugratmagynda gelýän syýahatçylyk toparlarynyň sanyny azaltmak baradaky karary tassyklady. Şäheriň taryhy ada böleginde, şeýle hem ýel berip çüýşe ýasaýan ezber ussalary  bilen meşhur Murano adalarynda, tornagyşlary bilen tanalýan Buranoda we Wenesiýa esaslandyrylmazyndan ozal ýalpaklykda ilkinji ilatlaşan Torçello adasynda olaryň sany 25 adamdan geçmeli däl.

Şäher maglumat portalynda görkezilişi ýaly, bu karar entek Döwlet Geňeşi (parlament) tarapyndan tassyklanmaly we şeýle ýagdaýda 2024-nji ýylyň 1-nji iýunynda güýje girer. Çäräni teklip edenleriň pikiriçe, bu geljekde syýahatçylyk akymlaryny has gowy guramaga, şeýle hem jemgyýetçilik tertibini üpjün etmäge mümkinçilik döreder. Mundan başga-da, ýolbeletlere sesiniň gatylygy belli bir çäkden geçýän ses gataldyjylary ulanmagy gadagan etmek meýilnamalary bar.
Bu Italiýanyň iň köp gelinýän şäherlerinden biri bolan Wenesiýadaky "ýabany syýahatçylygy" agyzzyryklamak üçin ilkinji synanyşyk däl. Şeýlelik bilen, şäher häkimligi gijeligine galman, bir günlük gelýän syýahatçylar üçin şähere “giriş peteginiň” girizilmegini eýýäm tassykladylar. Onuň bahasy ýylyň “ýokary” we “pes” möwsümlerine baglydyr. Bu çäre entek güýje girmedi, sebäbi pandemiýa döwründe syýahatçylyk onsuzam pese gaçdy. Indi Italiýada syýahatçylyk pandemiýadan öňki derejä gaýdyp geldi, bu çäräni ýazda synagdan geçirmäge başlamak meýilleşdirilýär.


21.02.2024 09:32
14180

Eýfel diňi syýahatçylar üçin ýapyldy

Eýfel diňiniň işgärleri bu binagärlik ýadygärligini dolandyrmagyň ykdysady strategiýasynyň üýtgedilmegini talap etmek bilen iş taşlaýyş yglan etdiler. Bu barada Agence France Presse salgylanyp, TASS habar berýär...

21.02.2024 07:54
31373

"Türkmenhowaýollary" 4 sany halkara gatnawlaryna arzanlaşyk yglan etdi

“Türkmenistan” awiakompaniýasy täze açylan we hereket edýän Aşgabat – Hoşimin – Aşgabat, Aşgabat – Milan – Aşgabat, Aşgabat – London – Aşgabat we Aşgabat – Frankfurt – Aşgabat halkara ugurlary boýunça awiabiletlere...

19.02.2024 08:26
7029

«BeOnd» awiakompaniýasy Maldiwlere uçuş wagtynda ýolagçylara «Apple Vision Pro» berer

Maldiw adalarynyň premium awiakompaniýasy «BeOnd» uçuş wagtynda ýolagçylara «Apple Vision Pro» enjamyny hödürlär. Bu barada kompaniýanyň web sahypasynda habar berilýär. «Apple Vision Pro» uçuş wagtyndaky güýmenje...

18.02.2024 18:23
9257

Aşgabatdan Kuala-Lumpura we Jidda ilkinji uçuşlar ýerine ýetirildi

Aşgabat – Kuala-Lumpur ugry boýunça uçýan uçar Malaýziýanyň paýtagtyndaky howa menzile gondy. Täze gelen ýolagçylary Türkmenistanyň Malaýziýadaky ilçisi Muhammetnyýaz Maşalow we Malaýziýanyň syýahatçylyk, sungat...