Änewiň türki dünýäsiniň paýtagty diýlip yglan edilmegi mynasybetli çäreleriň başlanjak senesi belli boldy

  • 06.01.2024 22:24
  • 8289
Änewiň türki dünýäsiniň paýtagty diýlip yglan edilmegi mynasybetli çäreleriň başlanjak senesi belli boldy

6-njy ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer M.Mämmedowa Änew şäheriniň 2024-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek dabaralara we çärelere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, şu ýylyň mart aýynda Änew şäheriniň 2024-nji ýylda türki dünýäsiniň paýtagty diýlip yglan edilmeginiň hormatyna çärelere badalga bermek göz öňünde tutulýar. Medeni çäräniň çäklerinde konsert, türki halklaryň suratkeşleriniň, şekillendiriş, amaly-haşam sungatynyň hem-de fotosuratçylarynyň eserleriniň sergisi guralar.
Serdar Berdimuhamedow wise-premýere  Änew şäheriniň 2024-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýlip yglan edilmegi mynasybetli geçiriljek çärelere düýpli taýýarlyk görmegi tabşyrdy.


düýn 18:23
21327

Magtymguly adyndaky TDU-da «Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi

20-nji fewralda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde «Talyp gözeli — 2024» atly gözellik bäsleşiginiň uniwersitet tapgyry geçirildi. Oňa fakultet tapgyrlarynda ýeňiji bolan gyzlar gatnaşdylar. TDU...

23.02.2024 17:37
11778

24-25-nji fewralda Aşgabatda gar gatyşykly ýagşyň ýagmagyna garaşylýar

Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa gullugynyň maglumatlaryna görä, Aşgabatda öňümizdäki günlerde üýtgäp durýan howa bolar. 24-nji fewral (şenbe güni) üçin howa çaklamasyna laýyklykda, şäherde günüň dowamynda agşama...

23.02.2024 17:29
9103

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Ýaponiýanyň Wekiller palatasynyň Başlygy bilen duşuşdy

22-nji fewralda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Dünýägözel Gulmanowa Ýaponiýanyň Wekiller palatasynyň Başlygy Fukuşiro Nukagan bilen duşuşdy diýip, türkmen daşary syýasat edarasy habar berýär. Duşuşygyň dowamynda...

23.02.2024 17:24
6834

Türkmenistanyň zenanlarynyň arasynda bäsleşik geçirildi

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň guramagynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Ýaşlar - Watanyň daýanjy” atly ilkinji kitaby esasynda zenanlaryň...