Ak bugdaý etrabynyň Bokurdak şäherçesinde umumybilim berýän orta mekdep we umumy ýaşaýyş jaýy gurlar

  • 06.01.2024 22:04
  • 14047
Ak bugdaý etrabynyň Bokurdak şäherçesinde umumybilim berýän orta mekdep we umumy ýaşaýyş jaýy gurlar

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Bokurdak şäherçesinde 1200 orunlyk döwrebap umumybilim berýän orta mekdep we 120 orunlyk umumy ýaşaýyş jaýy gurlar.

Bu babatda degişli işleriň alnyp barlyşy barada wise-premýer B.Annamämmedow 6-njy ýanwarda geçirilen Hökümet mejlisinde habar berdi.
Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzda ylym-bilim binýadyny pugtalandyrmaga we onuň maddy-enjamlaýyn üpjünçiligini berkitmäge gönükdirilen işleriň üstünlikli amala aşyrylýandygyny nygtady.
Döwlet Baştutany Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Bokurdak şäherçesinde guruljak 1200 orunlyk döwrebap orta mekdebiň we 120 orunlyk  umumy ýaşaýyş jaýynyň häzirki zaman talaplaryna laýyk gelmelidigini belläp, wise-premýere bu ugurda degişli çäreleri görmegi tabşyrdy.


şu gün 07:49
2847

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti II Açyk halkara informatika olimpiadasyna çagyrýar

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2024-nji ýylyň 15-20-nji aprelinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasyny...

16.02.2024 11:27
2810

Halkara gatnaşyklary instituty matematiki modelirleme boýunça talyplaryň arasynda ders bäsleşiginiň netijelerini yglan etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanyp ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda matematiki modelirleme...

11.02.2024 09:39
4527

Türkmen talyplary CyberQuest atly IT-bäsleşigine gatnaşyp bilerler

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplaryny «CyberQuest» atly intellektual IT-bäsleşigine gatnaşmaga çagyrýar. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr"...

10.02.2024 01:36
37460

Türkmenistanyň Prezidenti täze bilim ministrini belledi

Gurbangül Ataýewa başga işe geçmegi sebäpli bilim ministri wezipesinden boşadyldy. Täze bilim ministri wezipesine Baýramgül Orazdurdyýewa bellenilip, ol Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory...