Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Hytaýyň Başlygyna gynanç bildirdiler

  • 20.12.2023 13:14
  • 38478
Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Hytaýyň Başlygyna gynanç bildirdiler

Prezident Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpine ýurduň Gansu we Sinhaý welaýatlarynda bolup geçen, köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelere getiren ýertitreme zerarly gynanç hatyny iberdiler.

Türkmenistanyň ýolbaşçylary şu agyr pursatda gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan ýürekden gynanjyny, medet beriji sözlerini, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdiler.
Hytaýyň demirgazyk-günbatarynda 6,5 magnitudaly ýertitreme bolup geçdi. Esasy ýumrulmalar Gansu we Sinhaý welaýatlarynda bolup geçdi. Pida bolanlaryň sany 131-e ýetdi. Bu barada Hytaýyň Merkezi telewideniýesi habar berdi.
Onuň berýän maglumatlaryna görä, 113 adam Gansu welaýatynda, 18 adam Sinhaý welaýatynda aradan çykdy.
Yrgyldylar sebitiň dag gerişleriniň ählisinde, şol sanda Hytaýyň beýleki welaýatlarynda, Hindistanda, Russiýada we Gazagystanda hem duýuldy.


düýn 12:36
5555

Sisiliýadaky Perguza köli howanyň üýtgemegi sebäpli gurama hala geldi

Sisiliýa adasyndaky Perguza köli howanyň global maýlamagy sebäpli gurakçylykdan ýaňa  gurady diýen ýaly. Reýter agentliginiň habar bermegine görä, bu sebitdäki ýeke-täk tebigy köl. Ol 1,8 inedördül kilometr meýdany...

08.07.2024 12:44
6901

Etna oýandy: Ýewropada hereket edýän iň beýik wulkan 5 km dik ýokaryk kül we tüsse zyňdy

Sisiliýa adasyndaky Etna wulkany ýekşenbe güni işjeňleşip, 5 kilometre çenli dik ýokary kül we tüsse sütünini zyňdy. Şeýle-de, wulkan lawa çüwdürimini hem çykaryp başlady diýip, EFE gullugyna salgylanýan Interfax...

25.06.2024 15:35
28363

Serdar Berdimuhamedow Dagystanda bolup geçen wakalar zerarly Wladimir Putine gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Dagystan Respublikasynyň Mahaçkala we Derbent şäherlerinde bolup geçen, adam pidalaryna, şikes ýetmelere getiren pajygaly ýaragly...

20.05.2024 16:02
33287

Raşid Meredow Eýranyň daşary işler ministriniň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrligine şu ýylyň 19-njy maýynda Eýranyň Gündogar Azerbaýjan welaýatynda bolup geçen dikuçar heläkçiligi sebäpli...