Geçen hepdede Türkmenistanyň biržasynda geleşikleriň jemi bahasy 7 million dollardan geçdi

  • 30.10.2023 13:03
  • 2849
Geçen hepdede Türkmenistanyň biržasynda geleşikleriň jemi bahasy 7 million dollardan geçdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 44-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen uçar kerosinini hem-de polipropileni, türkiýeli işewürler bolsa motor ýagyny satyn aldylar.
Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Azerbaýjanyň, Gyrgyzystanyň telekeçilerine tekiz boýalan we žakkard tüýjümek matalar, jins önümleri, pamyk toplumlary, pagta süýümi, nah ýüplük ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 7 million 377 müň dollaryndan gowrak boldy.
Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin jemi bahasy 57 million 680 müň manatdan gowrak bolan “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen polipropileni, el halylaryny, tekiz boýalan we žakkard tüýjümek hem-de jins önümlerini, nah ýüplügi, aşgarlanmadyk matany satyn aldylar.


şu gün 00:37
706

Serdar Berdimuhamedow Germaniýanyň täze bellenilen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

24-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow Germaniýanyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Bernd Haýnsy kabul etdi. Ol döwlet Baştutanyna ynanç hatyny gowşurdy. Bellenilişi...

düýn 23:59
1512

Hytaýyň üsti bilen Gruziýadan Türkmenabada ýene-de bir ýük awiagatnawy ýola goýuldy

2024-nji ýylyň iýulyndan Georgian Airways gruzin awiakompaniýasy Tbilisi (Gruziýa) – Meýlan (Hytaý) – Türkmenabat (Türkmenistan) – Tbilisi (Gruziýa) ugry boýunça ýük gatnawlaryny amala aşyryp başlady. Bu barada...

düýn 16:12
4092

Mejlisiň Başlygy ÝUNISEF-iň Türkmenistanda täze bellenen ýolbaşçysy bilen duşuşdy

23-nji iýulda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) wekilhanasynyň Türkmenistanda täze bellenen ýolbaşçysy hanym Jalpa Ratna bilen duşuşdy. Milli...

düýn 15:28
2815

Diplomatlar «Merkezi Aziýa+Ýaponiýa» Sammitine taýýarlyk meselelerini maslahatlaşdylar

23-nji iýulda Ýaponiýanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Ýaponiýanyň daşary işler ministri Ýoko Kamikawa Tokio şäherinde akkreditirlenen Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň...