Geçen hepdede Türkmenistanyň biržasynda geleşikleriň jemi bahasy 15 million dollardan geçdi

  • 23.10.2023 10:51
  • 2722
Geçen hepdede Türkmenistanyň biržasynda geleşikleriň jemi bahasy 15 million dollardan geçdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 33-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen karbamidi, suwuklandyrylan gazy, owganystanly işewürler “Türkmennebit” we “Türkmengaz” döwlet konsernleriniň kärhanasynda öndürilen suwuklandyrylan gazy satyn aldylar.
Mundan başga-da, daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Serbiýanyň, Gonkongyň telekeçilerine nah ýüplük we nah mata, gaýtadan dikeldilen süýüm, egirme önümçiliginiň galyndylary, distillirlenmedik çig ýagly turşulyklar, guradylan buýan köküniň ergini, asafetid ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 15 million 668 müň dollaryndan gowrak boldy.
Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin jemi bahasy 54 million 947 müň manatdan gowrak bolan polipropileni (“Türkmennebit” döwlet konserni), el halylaryny, tekiz boýalan we žakkard tüýjümek önümleri, nah matany satyn aldylar.


düýn 22:05
4901

Türkmenistanyň DIM-niň başlygynyň orunbasary Rumyniýanyň diplomatik edarasynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy

Buharestde Türkmenistan bilen Rumyniýanyň arasyndaky ikitaraplaýyn syýasy geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow Rumyniýanyň daşary işler ministri...

düýn 12:31
7047

Türkmenistanda integral mikroshemalaryň topologiýalarynyň peýdalanylmagy bilen bagly gatnaşyklar düzgünleşdirilýär

Türkmenistanda integral mikroshemalaryň topologiýalaryny döwlet belligine almak bilen baglanyşykly hereketleriň amala aşyrylmagy üçin ýygymlary tölemegiň Tertibi tassyklanyldy. Şeýle hem degişli ýygymlaryň möçberi...

düýn 09:38
2363

ÝHHG Aşgabatda emeli aň boýunça maslahat geçirdi

17-18-nji iýulda ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň gurnamagynda garyşyk görnüşde «Emeli aň we onuň söz azatlygyna täsiri» atly maslahat geçirildi. Halkara bilermenler Ognýan Zlatew (Bolgariýa) we Andreý Rihter (Awstriýa)...

düýn 09:23
4887

Aşgabat, Astana we Kabul "Demirgazyk-Günorta" ulag geçelgesini ösdürmegi maslahatlaşýar

19-njy iýulda Aktauda (Gazagystan) Birinji "Demirgazyk-Günorta" söwda-logistika forumynyň çäklerinde Türkmenistanyň, Gazagystanyň we Owganystanyň ulag edaralarynyň ýolbaşçylarynyň üçtaraplaýyn duşuşygy geçirildi...