Nokia dünýäde 14 müň işgärini azaltmak meýilnamasy barada aýtdy

  • 20.10.2023 10:37
  • 9339
Nokia dünýäde 14 müň işgärini azaltmak meýilnamasy barada aýtdy

Nokia-nyň baş ýerine ýetiriji müdiri Pekka Lundmark çärýek hasabatyna teswir bermek bilen, bütin dünýäde 14 müň işgäri azaltmak meýilnamasy barada habar berdi diýip, ferra.ru belleýär.

Lundmark muny umumy ykdysady ýagdaýyň, şeýle-de 5G enjamlaryny öndürijileriň ABŞ-daky we ÝB-däki müşderileriniň hususy torlaryň gurluşygyndan soň kapital çykdajylary azaldýandygy sebäpli kynçylyklary başdan geçirýändigi baradaky faktyň talap edýändigini belledi. Ol bütin dünýäde 14 müň işgäri ýa-da işgärleriň 16%-ini işden çykarmak baradaky kararyň garaşylandan has pes girdejiler bilen baglanyşyklydygyny belläp geçdi.
Bu ädim geljek ýyl 400 mln ýewro çenli ýa-da 421 mln dollar töweregi we 2025-nji ýylda ýene, takmynan, 300 mln ýewro tygşytlamaga mümkinçilik berer diýlip hasaplanýar.


02.02.2024 19:30
8449

Nokia öz saýtyndan telefon bölümini aýyrdy, HMD Global bolsa ilkinji smartfonyny hödürledi

Nokia-nyň resmi saýty ykjam telefonlar bölümini aýyrdy, nokia.com/phones salgylanmasy bolsa indi HMD Global tarapyndan ýakynda işe girizilen resmi saýta – hmd.com geçirýär. HMD Global baş sahypasynda öz brendi...

25.01.2024 23:29
17032

Nokia-nyň mirasdüşeriniň haýsy at bilen çykjakdygy belli boldy

Aprel aýynda «Nokia» brendiniň hukuklaryna eýelik edýän «HMD Global» täze smartfonlary çykarar. Bu barada lenta.ru «91mobiles» neşirine salgylanyp habar berýär. «HMD-niň» iki enjamy eýýäm 2023-nji ýylyň dekabrynda...

28.02.2023 11:36
14215

Nokia 60 ýylda ilkinji gezek logotipini üýtgetdi

Nokia telekom enjamlaryny öndürijisi täzelenen ösüş strategiýasyny we häzirkizaman Nokia-ny görkezýän täze logotipini hödürledi. Bu tas 60 ýylyň içinde kompaniýanyň ilkinji dizaýn üýtgetmesidir diýip, forbes.kz belleýär...

24.01.2023 15:21
7445

Nokia we Samsung 5G boýunça täze patent ygtyýarlandyryş şertnamasyna gol çekdi

Finlýandiýanyň Nokia telearagatnaşyklar kompaniýasy Günorta Koreýanyň Samsung korporasiýasy bilen 5G-niň patentlerini ygtyýarlandyrmak hakynda  täze köp ýyllyk şertnamany baglaşdy. Bu barada duşenbe güni kompaniýanyň...