Liwiýada suw joşmasynda heläk bolanlaryň sany 3 müňden geçdi

  • 12.09.2023 16:57
  • 41840
Liwiýada suw joşmasynda heläk bolanlaryň sany 3 müňden geçdi

Liwiýada ýurduň gündogarynda dörän “Deniel” tupanynyň getiren suw joşmasy sebäpli 3000-den gowrak adam heläk boldy diýip, hökümetiň saglyk ministri Osman Abdul Jelil habar berdi. Bu barada Anadolu habar berýär. Onuň sözlerine görä, ölenleriň köpüsi Derna şäherinden.  

AP-yň habaryna görä, tupan Liwiýanyň gündogaryndaky birnäçe şäherde güýçli çabganyň gelmegine we suw joşmalaryna sebäp bolupdyr, aýratynam, Derna iň agyr zarba urupdyr, suw bentlerden geçip, tutuş mähelleleri ýuwup äkidipdir. Liwiýanyň resmi adamlarynyň aýtmagyna görä, ýurduň gündogar sebitlerine kyrk ýyldan gowrak wagtyň içinde iň köp ygal düşüpdir. Derna bilen birlikde Bengazi, Al-Baýda, Al-Marj we Susa şäherlerine uly zeper ýetipdir.
Halkara Gyzyl Haç guramasy, takmynan, 10 müñ adamyň dereksiz ýitendigini çaklaýar. Bu barada Liwiýanyň guramadaky wekili Tunisden wideo aragatnaşyk  arkaly žurnalistlere habar berdi. Pidalaryň sanynyň müňlerçe bolup biljekdiginiň alada goýýandygyny mälim etdi.
Liwiýanyň Milli Bitewilik hökümetiniň premýer-ministri Abdulhamid Dibeýbe heläk bolanlaryň hatyrasyna üç günlük ýas yglan etdi.


şu gün 12:36
1219

Sisiliýadaky Perguza köli howanyň üýtgemegi sebäpli gurama hala geldi

Sisiliýa adasyndaky Perguza köli howanyň global maýlamagy sebäpli gurakçylykdan ýaňa  gurady diýen ýaly. Reýter agentliginiň habar bermegine görä, bu sebitdäki ýeke-täk tebigy köl. Ol 1,8 inedördül kilometr meýdany...

08.07.2024 12:44
6881

Etna oýandy: Ýewropada hereket edýän iň beýik wulkan 5 km dik ýokaryk kül we tüsse zyňdy

Sisiliýa adasyndaky Etna wulkany ýekşenbe güni işjeňleşip, 5 kilometre çenli dik ýokary kül we tüsse sütünini zyňdy. Şeýle-de, wulkan lawa çüwdürimini hem çykaryp başlady diýip, EFE gullugyna salgylanýan Interfax...

10.05.2024 13:34
14987

UFC-niň çempiony Aleks Pereýra Braziliýada suw joşmalaryndan zyýan çekenlere $100 000 bagyş etdi

Ýarym agyr agram derejesinde UFC-niň titulynyň häzirki eýesi Aleks Pereýra Braziliýanyň günortasynda suw joşmalaryndan ejir çekenlere 100 000 dollar bagyş etdi. Bu barada MMA HOJE salgylanyp, metaratings.ru habar...

09.05.2024 15:31
31286

Meşhur futbolçy Braziliýada 100-e golaý adamy suw joşmasyndan halas etdi

Madridiň “Atletikosynyň”, “Çelsiniň” we Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň öňki oýunçysy Diego Kosta dostlary bilen bilelikde Braziliýanyň Riu-Grandi-du-Sul ştatynyň çäklerinde bolup geçen suw joşmasyndan 100-e golaý...