Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasy açyldy

  • 07.09.2023 18:36
  • 6379
Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasy açyldy

Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisi resmi taýdan açyldy diýip, TASS habar berýär. Halkara ýagdaýyna garaýyşlaryny hödürlemek we ählumumy kynçylyklara garşy göreşmegiň ugurlaryny kesgitlemek üçin dünýäniň çar künjeginden ýygnanjak ýolbaşçylary we daşary işler ministrleri bilen 19-25-nji sentýabr aralygynda geçjek ýokary derejeli hepde täze sessiýanyň esasy çäresi bolar.

Mejlisiň açylyşynda onuň başlygy, Trinidad we Tobago respublikasynyň diplomaty Dennis Fransis kasam kabul etdi we borçlaryny adalatly hem-de garaşsyz ýerine ýetirjekdigini aýtdy.

"78-nji mejlisiň kynçylyklara netijeli jogap bermegi üçin dört sany ileri tutulýan ugry belledim. Bular - parahatçylyk, abadançylyk, ösüş we durnuklylyk."

Ýokary derejeli hepdä çenli Baş Assambleýa gün tertibini tassyklamak we komitet döretmek ýaly tehniki meseleler boýunça mejlisler bilen dowam eder.
Däp boýunça ýokary derejeli hepdäniň özi Braziliýanyň prezidenti Luis Inasio Lula da Silwanyň çykyşy bilen açylar. Ondan soň ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden söz sözlär. Baýden şu ýyl BMG-niň Baş Assambleýasyna gatnaşmaly “Uly bäşligiň” liderlerinden ýeke özi bolar. Russiýanyň, Beýik Britaniýanyň, Hytaýyň we Fransiýanyň liderleri şu ýyl Nýu-Ýorka barmagy meýilleşdirmeýärler.


düýn 15:30
8557

Amerikan kompaniýasy Özbegistanda 10-15 mlrd dollara “akylly şäher” gurar

C&N Associates amerikan kompaniýasy Nurafşanda (Özbegistan) 1600 g meýdanda täze şäher gurmak isleýändigini mälim etdi. Taslama “akylly şäher” tehnologiýalaryny ulanmagy we 15-den gowrak maýadary özüne çekmegi...

17.07.2024 23:39
1282

Aşgabatda «Türkmenistan – BMG» Strategik maslahat beriş geňeşiniň ikinji mejlisi geçirildi

16-njy iýulda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde «Türkmenistan – BMG» Strategik maslahat beriş geňeşiniň ikinji mejlisi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-inde habar berdiler. Mejlisiň gün tertibine...

16.07.2024 16:00
35363

Tramp Respublikan partiýasyndan resmi taýdan ABŞ-nyň Prezidenti wezipesine dalaşgär boldy

Respublikan partiýasynyň gurultaýynda Donald Tramp resmi taýdan ABŞ-nyň prezidentligine dalaşgär görkezildi. Bu barada ABC habar berýär. Ses berişlik resmi boldy, sebäbi Tramp eýýäm birnäçe aý bäri esasy dalaşgär...

16.07.2024 11:23
1124

Türkmenistanyň Mejlisi USAID bilen hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

15-nji iýulda Türkmenistanyň Mejlisinde ABŞ-nyň Halkara ösüş agentliginiň (USAID) ýurdumyzda amala aşyrýan «Türkmenistanda dolandyryş işi» (GAT) atly taslamasynyň çäklerinde USAID-nyň Türkmenistandaky wekili Jeffri...