Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow Sadyr Žaparowy gutladylar

  • 31.08.2023 11:28
  • 10368
Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow Sadyr Žaparowy gutladylar

Prezident Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowa we ýurduň ähli doganlyk halkyna Gyrgyz Respublikasynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny iberdiler.

«Gyrgyzystan garaşsyzlyk ýyllarynda döwlet gurluşyny berkitmekde, halkyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmakda we özüniň halkara giňişlikdäki abraýyny has-da ýokarlandyrmakda uly netijeleri gazandy» diýlip, Serdar Berdimuhamedowyň hatynda aýdylýar.
«Gyrgyz Respublikasynyň geçen ýyllaryň dowamynda durmuş-ykdysady ösüşinde we halkyň hal-ýagdaýyny yzygiderli gowulandyrmakda uly üstünlikleri gazanandygyny bellemek ýakymlydyr. Türkmenistan Gyrgyz Respublikasy bilen ähli ugurlarda netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýär» diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow hatynda belledi we soňky ýyllaryň dowamynda doganlyk halklarymyzyň arasyndaky ynanyşmagyň, özara düşünişmegiň netijesinde üstünlikli özara bähbitli hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejä ýetendigini aýratyn nygtady.


şu gün 07:46
17

Harby gullukçylara we işgärleriň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň, işgärleriniň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy hem-de hünär derejeleri berildi. Degişli Permana Serdar Berdimuhamedow gol çekdi...

şu gün 07:38
3

Serdar Berdimuhamedow tapawutlanan harby gullukçylara we işgärlere sylaglary gowşurmagy tabşyrdy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň bir topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Serdar...

düýn 11:09
8119

Serdar Berdimuhamedow Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Şu gün, 27-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygy mynasybetli Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy. Türkmenistanyň Döwlet senasy ýaňlanandan soňra...

düýn 11:01
14907

Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaraly ýöriş başlandy

Şu gün, 27-nji sentýabrda Türkmenistan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllygyny belleýär. Häzirki wagtda Döwlet münberiniň toplumynyň öňündäki meýdançasynda dabaraly ýöriş başlandy. Ir bilen Prezident Serdar Berdimuhamedow...