Finlýandiýa altynjy gezek resmi taýdan dünýäde iň bagtly ýurt diýlip ykrar edildi

 • 27.08.2023 18:03
 • 12547
Finlýandiýa altynjy gezek resmi taýdan dünýäde iň bagtly ýurt diýlip ykrar edildi

Finlýandiýa eýýäm altynjy ýyl dünýäde iň bagly ýurt diýlip resmi taýdan ykrar edildi. Bu ýurt “2023-nji ýyldaky Bütindünýä bagt hasabatynda” görkezilen 137 ýurtdan ybarat sanawda birinji orny eýeledi. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitabynyň saýty habar berýär.

Hasabatda ýaşaýyş hili, sosial goldaw we şahsy erkinlik ýaly görkezijiler göz öňünde tutuldy. Maglumatlaryň esasy çeşmesi bolup Gallup World Poll pikir soraşmasy hyzmat etdi, onuň dowamynda sorag edilýänlere birnäçe soraglara jogap berip, öz durmuşyna 0-dan 10-a çenli şkala boýunça baha bermek tabşyryldy. Her ýyl her ýurtdan 1000-e golaý jogap ýygnalýar.
Bu maglumatlary ulanyp, Bütindünýä bagt hasabaty her bir ýurda 0-dan 10-a çenli baha berdi, bu ýerde 0 – erbedi, 10 – gowyny aňladýar.

Finlýandiýanyň ahyrky netijesi 7,804 boldy. Ikinji we üçünji orunlary Daniýa (7,586) we Islandiýa (7,530) eýeledi. Ilkinji onluk şeýle görnüşde:

 1. Finlýandiýa (7,804);
 2. Daniýa (7,586);
 3. Islandiýa (7,530);
 4. Ysraýyl (7,473);
 5. Niderlandlar (7,403);
 6. Şwesiýa (7,395);
 7. Norwegiýa (7,315);
 8. Şweýsariýa (7,240);
 9. Lýuksemburg (7,228);
 10. Täze Zelandiýa (7,123).

Owganystan (1,859) we Liwan (2,392) pikir soraşmada iň bagtsyz iki ýurt boldy.
Finlýandiýa we onuň demirgazyk goňşulary Daniýa, Islandiýa, Şwesiýa we Norwegiýa sagdyn ömrüň dowamlylygy, korrupsiýa derejesiniň pesligi, sosial goldaw, jemgyýetiň sahylygy, jan başyna düşýän JIÖ we şahsy erkinlik ýaly faktorlar boýunça ýokary baha aldylar. Finlýandiýa netijeli, döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän saglygy goraýyş ulgamy, girdeji deňsizliginiň derejesiniň pesligi we ygtybarly hem elýeterli jemgyýetçilik ulag ulgamy ýaly birnäçe oňyn häsiýetler bilen beýleki ýurtlardan tapawutlanýar.


19.09.2023 11:21
12048

Ginnesiň rekordlar kitabynda iň garry motosürüji peýda boldy

Täze Zelandiýaly Lesli Harris Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Ol 98 ýaşyny bellemeginden birnäçe hepde öň Oklend şäherinde geçirilen motosikl festiwalyna gatnaşdy. Harrise 64 ýaşly ogly Rod we 21 ýaşly agtygy...

18.09.2023 14:22
21702

Ýaponiýa ýaşy 100-den geçen ilatynyň sany boýunça rekord goýdy

Ýaponiýada ýaşy 100-den geçen adamlaryň sany 92 müňden gowrakdyr. Olaryň 88,5%-i zenanlardyr. Russiýada 2020-nji ýylyň başynda uzak ýaşly 22,6 müň adam hasaba alyndy, dünýäde 2019-njy ýylda 100 ýaşdan geçen adamlaryň...

17.09.2023 12:45
31009

Hindistanly ýetginjek saçynyň uzynlygy bilen dünýä rekordyny goýdy

Hindistandan 15 ýaşly ýetginjek iň uzyn saçyň eýesi hökmünde ýetginjekleriň arasynda dünýä rekordyny goýdy. Onuň ady Sidak Singh Çahal we ol ömründe ýeke gezek hem saçyny kesdirmedi we kesdirmek islemeýär. Bu barada...

12.09.2023 13:28
19802

Aňrybaş ýeňledilen Tesla Model S dregde rekord goýdy

Boosted Boiz youtube kanalynyň awtorlary dünýäde iň ýeňil diýlip atlandyrylýan Tesla Model S Plaidde dreg-reýsting ýaryşynda täze rekord goýdular. Öndüriji tarapyndan yglan edilen resmi wagta ýetişmek üçin höwesjeňler...