Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

  • 26.08.2023 23:52
  • 21202
Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy

Şu gün, 26-njy awgustda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalaryň taslamalary bilen tanyşdy we  olaryň işini döwrebap derejede alyp barmak bilen baglanyşykly meselelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. 

Arkadag şäherinde Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow, Arkadag şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdiler.
Türkmen halkynyň Milli Lideri bu ýerde görkezilýän şekil taslamalary hem-de gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary bilen tanyşdy.
Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynda gurulmagy meýilleşdirilýän muzeýiň içki bezeg aýratynlyklaryna, muzeýiň otaglarynyň abadanlaşdyrylyşyna degişli   taslamalary synlap, muzeýiň bezeg aýratynlyklarynda milli binagärlik ýörelgelerinden ugur alynmalydygyny, şunda muzeýde ýerleşdiriljek milli gymmatlyklaryň özboluşly sazlaşygyna möhüm üns berilmelidigini belledi.
Şeýle hem bu ýerde Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda  bina ediljek desgalaryň, hususan-da, muzeýiň hem-de Arkadag şäheriniň Baş metjidiniň içki we daşky bezeg işlerinde ulanylmagy meýilleşdirilýän mermer daşlarynyň görnüşleri görkezildi.
Şeýle hem bu ýerde Köpetdagyň belent gerişleriniň birinde ýerleşdirilmegi meýilleşdirilýän Arkadag şäheriniň adynyň ýazgysynyň görnüşleri hem görkezildi. Gurbanguly Berdimuhamedow olary synlap, ýazgynyň uzaklardan görünmelidigini, onuň gözegelüwli, özüneçekiji bolmalydygyny, aýratyn-da, ýazgynyň yşyklandyryş ulgamyna häzirki zamanyň ösen tejribesine laýyklykda çemeleşilmelidigini belledi.


şu gün 00:33
7185

Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa saparynyň öňüsyrasynda iş maslahatyny geçirdi

28-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Maslahat köşgünde Türkmenistanyň wekiliýetiniň...

düýn 21:44
18359

Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa ugrady

Şu gün, 28-nji sentýabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa Federatiw Respublikasyna ugrady. Ugramazdan öň, Halk Maslahatynyň...

düýn 07:48
7168

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahatynyň geçjek senesi yglan edildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň jaýynda geçirilýär. Bu barada resmi metbugatda habar berildi. Deputatlary...

düýn 07:46
22892

Harby gullukçylara we işgärleriň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň, işgärleriniň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy hem-de hünär derejeleri berildi. Degişli Permana Serdar Berdimuhamedow gol çekdi...