Sentýabr aýynda Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreler

  • 26.08.2023 18:08
  • 18853
Sentýabr aýynda Türkmenistanda geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreler

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer M.Mämmedowa şu ýylyň sentýabr aýynda geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Sentýabr aýynda Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dabaralar geçiriler. Şeýle hem

  • «Garaşsyzlygyň merjen däneleri», «Çalsana, bagşy!» bäsleşikleriniň jemleýji tapgyrlary;
  • ýurdumyzyň ykdysady gazananlarynyň sergisi;
  • «Türkmenistanyň Garaşsyzlygy: halkara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň tejribesi we geljegi» atly halkara maslahat;
  • «Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan halkara habarlar giňişliginde» atly halkara media forumy geçiriler.

Mundan başga-da, Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy bolar hem-de beýleki medeni-köpçülikleýin çäreler guralar.


düýn 12:38
17200

Türkmenistanyň Prezidentine ahalteke bedewi sowgat berildi

Garaşsyzlyk güni mynasybetli dabaraly ýörişiň çäklerinde Türkmenistanyň Hökümet agzalary «Arkaly» atly ahalteke atyny Serdar Berdimuhamedowa sowgat etdiler. Bu at 2020-nji ýylda dünýä inen bolup, ol Meleguş bilen...

26.09.2023 22:31
3584

Türkmen talyplary Täjigistanda geçiriljek Halkara gurjak teatrlarynyň festiwalyna gatnaşarlar

24-29-njy oktýabr aralygynda Täjigistanyň Duşenbe şäherinde “Çodari haýol” ady bilen VII Halkara gurjak teatrlarynyň festiwaly geçiriler. Bu barada şäheriň “Luhtak” döwlet gurjak teatry habar berdi diýip, “Howar”...

26.09.2023 22:09
5613

27-nji sentýabrda Türkmenistanyň teatrlarynda görkeziljek spektakllar we baýramçylyk çykyşlary

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň baýram edilýän gününde ýurdumyzyň ähli teatrlarynda spektakllar we baýramçylyk çykyşlary görkeziler. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:...

25.09.2023 16:43
19763

«Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň 2023-nji ýyldaky ýeňijileri yglan edildi

Türkmenistanda edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky...