Mary welaýatyndan Döwletjan Öwezmyradow Türkmenistanda ýylyň ussat bagbany boldy

  • 26.08.2023 15:04
  • 17217
Mary welaýatyndan Döwletjan Öwezmyradow Türkmenistanda ýylyň ussat bagbany boldy

Her ýylda bagbanlaryň arasynda geçirilýän “Ussat bagban” bäsleşiginiň jemleýji tapgyry boldy. Bu hünär bäsleşigi Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Oba hojalyk ministrligi we Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi bilelikde geçirdi.

Bäsleşikde onuň welaýat tapgyrlarynda ýeňiji bolan bagbanlar ýaryşdylar.
Bäsleşik üç şert boýunça dowam etdi. Birinji şerte laýyklykda, bagbanlar Türkmenistanyň gözel tebigatyny, türkmen topragynda ýetişýän datly miweleri wasp etdiler.
Bäsleşigiň ikinji şertinde bolsa, bagbanlarda öz kärende we berkidilen ýerlerinde ýetişdirýän baglary barada wideoşekilleriň üsti bilen gürrüň berdiler. Şeýle hem köp ýyllarda toplan tejribelerini paýlaşdylar. “Ussat bagban” bäsleşiginiň soňky şertine laýyklykda, bagbanlar ýörite taýýarlanan sowalnamalar esasynda bagbançylyk hünäri, ekologiýa, tebigaty goramak baradaky soraglara jogap berdiler.
Gyzykly geçen bäsleşigiň netijesinde, eminler topary tarapyndan Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň kärendeçisi Döwletjan Öwezmyradow Baş baýraga mynasyp görüldi.
Döwletjan Öwezmyradow 25 sotka mellek ýerinde hurma agajynyň ýüzden gowrak görnüşini ýetişdirýär. Her düýp hurma agajyndan 100-den 150 kilograma çenli hasyl alýar. Şeýle hem 50 düýp limon agajyny ýetişdirýär. Her düýp limon agajy 700-900 sany limon hasylyny getirýär.
Bäsleşige gatnaşyjylara Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan sowgatlar we Hormat hatlary gowşuryldy.


şu gün 00:41
4497

Serdar Berdimuhamedow Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

28-nji sentýabrda ýurdumyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygynyň hormatyna Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk dabaralary geçirildi. Bu dabaralara Prezident Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy....

27.09.2023 12:38
20035

Türkmenistanyň Prezidentine ahalteke bedewi sowgat berildi

Garaşsyzlyk güni mynasybetli dabaraly ýörişiň çäklerinde Türkmenistanyň Hökümet agzalary «Arkaly» atly ahalteke atyny Serdar Berdimuhamedowa sowgat etdiler. Bu at 2020-nji ýylda dünýä inen bolup, ol Meleguş bilen...

26.09.2023 22:31
3850

Türkmen talyplary Täjigistanda geçiriljek Halkara gurjak teatrlarynyň festiwalyna gatnaşarlar

24-29-njy oktýabr aralygynda Täjigistanyň Duşenbe şäherinde “Çodari haýol” ady bilen VII Halkara gurjak teatrlarynyň festiwaly geçiriler. Bu barada şäheriň “Luhtak” döwlet gurjak teatry habar berdi diýip, “Howar”...

26.09.2023 22:09
5925

27-nji sentýabrda Türkmenistanyň teatrlarynda görkeziljek spektakllar we baýramçylyk çykyşlary

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň baýram edilýän gününde ýurdumyzyň ähli teatrlarynda spektakllar we baýramçylyk çykyşlary görkeziler. Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry:...