Aşgabatda 68-nji belgili awtobusyň gatnaw ugruna üýtgeşmeler girizildi

  • 24.08.2023 18:05
  • 16338
Aşgabatda 68-nji belgili awtobusyň gatnaw ugruna üýtgeşmeler girizildi

26-njy awgustdan «Bagyr — Altyn asyr gündogar bazary» ugry boýunça gatnaýan 68-nji belgili awtobusyň gatnaw ugry üýtgär. Bu barada «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň resmi saýtynda habar berildi.

Üýtgeşmä laýyklykda, bu ugur boýunça awtobuslar «Bagyr» belleniş nokadyndan ugrap, Görogly köçesi boýunça hereket edip, Döwletli köçesinden (Gurtly ýaşaýyş toplumyna) Gurbansoltan eje şaýolyna tarap herekedini dowam edip, Taslama köçesi bilen Magtymguly şaýolyndan, A.Nyýazow şaýolynyň ugry bilen «Altyn asyr gündogar bazaryna» barar.


01.09.2023 07:48
32778

Arkadag şäheri boýunça elektrobuslaryň gatnaw ugurlary mälim edildi

«Türkmenawtoulaglary» agentligi Arkadag şäherinde hereket edýän jemgyýetçilik ulaglaryň – elektrobuslaryň gatnaw ugurlaryny mälim etdi. “Yutong” kysymly bu elektrobuslar Türkmenistanda jemgyýetçilik ulagy hökmünde...

26.08.2023 15:29
18292

2023-nji ýylda «Ýaňlan Diýarym!» telebäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

2023-nji ýylda geçirilen «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bäsleşikde üstünlikli çykyş edip, özleriniň ýerine ýetirijiligi bilen aýratyn...

18.08.2023 08:56
10201

Dynç günlerinde Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlary

18-19-20-nji awgustda Aşgabadyň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin ençeme medeni çäreler geçiriler. Olaryň tertibi barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiri habar berýär. Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde...

31.07.2023 10:07
25899

Aşgabatda 4 müň orunlyk Köpugurly medeni merkez gurlar

Aşgabat şäheriniň häkimligi Aşgabat şäherinde 4 müň orunlyk köpugurly medeni merkeziň taslamasyny düzmek hem-de ony ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak barada “Döwlet Gurluşyk” hojalyk jemgyýeti bilen şertnama baglaşar...