Toyota zawodlarynda ýertudana we pomidor ýetişdirip başlady

  • 23.08.2023 11:18
  • 23064
Toyota zawodlarynda ýertudana we pomidor ýetişdirip başlady

Toyota hem beýleki köp sanly awtoulag öndürijiler ýaly, uglerodyň bitaraplygyna ygrarly. Beýle diýmek, ekologiýa zyýansyz awtoulag öndürmekden başga-da, olaryň uglerod zyňyndysyz bolmagyny gazanmak üçin dünýädäki zawodlary gaýtadan enjamlaşdyrmagy aňladýar. Ýene bir eko başlangyç hökmünde zawodlar enjamlardan önýän ýylylygy we CO₂-ni ulanyp,  öz miwe we gök önümleri ýetişdirýän ýyladyşhanalaryny enjamlaşdyryp başladylar.

Geçen ýyl Toyota fermerleriň kömegi bilen Ýaponiýanyň Kamigo şäherindäki hereketlendirijileri öndürýän zawodynda ýertudana ýetişdirilýän tejribe-synag ýyladyşhanasyny gurdy. Biraz soň Miýosi ekin meýdanynda ýene bir ýer — çerri pomidorlary ýetişdirilýän ýyladyşhana peýda boldy.
Azajyk möçberde ulanylmaýan meýdany bolan ýyladyşhanalaryň ýörite gurluşy, şol bir ölçegdäki meýdana garanyňda, hasyly bir ýarym esse köp berýär. Mundan başga-da, Toyota fotosintez üçin zerur däl ýaşyl reňki asla bolmadyk, özboluşly gülgüne ýalpyldawuk yşyklandyryjylary ulanýar.
Ýogsa-da, ýapon fermerleri entek alada galyp oturmasalaram bolar: Toyotanyň miwelerini bazara çykarmak niýeti ýok we hasylyny öz naharhanalarynda mugt paýlaýar. Mundan başga-da, awtoulag ägirdi tejribesi bilen oba hojalygynyň has netijeli bolmagyna ýardam bermek isleýär.


29.03.2023 16:05
58979

Toyota kompaniýasy Highlander-de 1,6 mln km geçen adama täze Highlander sowgat etdi

Floridaly Mark Miller  Highlander  krossowerini 2006-njy ýylda  satyn alyp, ony gündelik iş ulagy hökmünde  ulandy.  Markyň işi ýollary abatlamak bilen bagly bolandygy üçin, awtoulag ýylyň dowamynda 100 müň kilometre...

24.02.2023 13:55
15631

HBS: Toyota işgärleri üçin zähmet haklaryny soňky 20 ýylda iň uly derejede artdyrar

Ýaponiýanyň Toyota awtokonserni ýerli professional birleşikleriň talaplary bilen doly ylalaşyp, öz işgärleri üçin aýlyk haklaryny soňky 20 ýylda iň uly derejede artdyrmagy maksat edinýär. Bu barada NHK teleýaýlymy...

15.02.2023 13:33
43382

Toyota-nyň hormatly başlygy we kompaniýanyň esaslandyryjysynyň ogly aradan çykdy

Ýaponiýanyň Toyota awtoulag korporasiýasynyň direktorlar geňeşiniň hormatly başlygy, kompaniýanyň esaslandyryjysynyň ogly Sýoitiro Toýoda sişenbe güni 97 ýaşynda aradan çykdy. Toyota-nyň habarynda aýdylyşyna görä...

21.09.2022 23:27
34558

Aşgabada täze taksi awtoulaglarynyň 150-si getirildi

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça döwlet Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň tehniki parkynyň üsti täze satyn alnan​ “Toyota Сorolla” kysymly ýeňil...