Ahal welaýat häkimliginiň 7-nji hünär-tehniki okuw mekdebinde ýangyç guýujy stansiýanyň operatory hünäri açyldy

 • 22.08.2023 08:07
 • 45629
Ahal welaýat häkimliginiň 7-nji hünär-tehniki okuw mekdebinde ýangyç guýujy stansiýanyň operatory hünäri açyldy

Ahal welaýat häkimliginiň 7-nji hünär-tehniki okuw mekdebi 2 sany täze hünäriň — Ýangyç guýujy stansiýanyň operatory (1 ýyl) we Nebit we gaz desgalaryna tehniki hyzmat ediji we abatlaýjy ussa (1,5 ýyl) hünärleriniň açylandygyny habar berdi. Hünär-tehniki okuw mekdebi bu hünärler boýunça okuwa çagyrýar.

Okuwa Türkmenistanyň orta bilimi tamamlanlygy hakyndaky şahadatnamasy bolan ähli raýatlar kabul edilýär.
Resminamalar 2023-nji ýylyň 29-nji awgustyna çenli kabul edilýär.

Gerekli resminamalaryň sanawy:

 • - Bellenilen nusgada direktoryň adyna arza;
 • - Bellenilen nusgada sowalnama (anketa)
 • - Umumy orta bilim baradaky resminamanyň asyl nusgasy (Attestat);
 • - Bellenilen nusgada saglyk kepilnamasy;
 • - Soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;
 • - 3x4 ölçegde 9 sany surat;
 • - Pasport nusgasy;
 • - Ýaşaýan ýerinden kepilnama;
 • - Maşgala ýagdaýy barada kepilnama;
 • - 3 arka maglumaty çykarylan görnüşinde hem-de diskde (elektron görnüşinde) ýazylgy bolmaly;

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Senagat köçesiniň 37-nji jaýy
Habarlaşmak üçin telefon belgileri:
33 – 43 – 85;
+99361999181
+99364120959
E-mail: ahal.7bhom@gmail.сom


düýn 18:27
11252

Türkmen mekdep okuwçylary 2024/25-nji okuw ýyly üçin «FLEX» maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrylýar

Halkara bilim boýunça Amerikan Geňeşleri 2024/25-nji okuw ýyly üçin “FLEX” maksatnamasy boýunça ýokary synp okuwçylary üçin synaglaryň tertibini yglan etdiler. Bäsleşigiň ýeňijileri geljek okuw ýylynyň dowamynda...

21.09.2023 16:08
11355

Bilim ministrligi we ÝUNISEF Aşgabatda Robot festiwalyny geçirerler

23-24-nji sentýabrda Aşgabatda Büzeýin etrabyndaky 97-nji orta mekdepde Türkmenistanyň Bilim ministrligi BMG-niň Çagalar gaznasy bilen bilelikde türkmen mekdep okuwçylarynyň arasynda bilim beriş robot tehnikasy...

17.09.2023 03:28
42089

Bilim ministrligi Türkiýede bilim alýan türkmenistanlylara bildiriş etdi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Türkiýäniň ýokary okuw mekdepleriniň diplomlaryny ykrar etdirmek üçin edilmeli işler barada habar berýär. Muny ORIENT agentligi ýetirýär. Türkiýe Respublikasynyň hünär bilim edaralaryny...

14.09.2023 06:47
30450

Beýik Britaniýada talyp hakly okamak isleýän türkmenistanlylaryň resminamalary kabul edilip başlandy

Beýik Britaniýada "Chevening" maksatnamasy esasynda magistratura bilim derejesi boýunça okamak isleýän türkmenistanlylaryň resminamalary kabul edilip başlandy. Ýurduň iň abraýaly ýokary okuw mekdeplerinde talyp...