NASA awgustda Ýeriň golaýyndan howply asteroidiň uçup geçjekdigini habar berdi

  • 09.08.2023 17:18
  • 30346
NASA awgustda Ýeriň golaýyndan howply asteroidiň uçup geçjekdigini habar berdi

6037 asteroidi (1988 EG) 23-nji awgustda Ýere 6 million kilometr töweregi aralyga golaý geler. Bu barada ABŞ-nyň Aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek boýunça ABŞ-nyň Milli müdirliginiň Ýeriň töweregindäki obýektleri öwrenýän merkeziniň saýty habar berýär.

Ýere 7,5 mln km-den az aralyga golaý gelýän kosmiki obýektler potensial taýdan howply hasaplanylýar. 6037 asteroidi 23-nji awgustda aşgabat wagty bilen 13:18-de Ýere iň minimal aralyga — 6,1 mln km golaý geler. Şol bir wagtda ol Ýeriň orbitasyndan geçer.
Asteroidiň diametri 430-dan 960 metre ýetýär, tizligi — 14,3 km/s.


08.09.2023 12:25
23211

12-nji sentýabra çenli Ýere 5 sany asteroid golaýlar

12-nji sentýabra çenli bäş sany asteroid Ýere golaýlar. Bu barada Milli aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek agentliginiň (NASA) web sahypasynda habar berildi. Kosmos agentliginiň habar bermegine görä, öýe...

31.08.2023 01:25
18754

31-nji awgustda Ýeriň ýaşaýjylary aýyň dowamynda ikinji gezek Dolan Aýy synlap bilerler

31-nji awgustda aýyň dowamynda ikinji gezek Dolan Aýyň bolmagyna garaşylýar. Moskwa Planetariumynyň metbugat gullugynyň TASS-a beren habaryna görä, bu gezek ol äpet Aý diýlip atlandyrylýan - Aýyň Ýere iň ýakyn...

18.08.2021 12:00
43246

21-nji awgustda howply hasaplanýan asteroid Ýere golaýlaşar

Moskwa planetariýsiniň wekilleri 2016 AJ193 asteroidiniň şu ýylyň 21-nji awgustynda Ýere ýakynlaşjakdygyny aýtdylar. Bu asteroid Ýer togalagy üçin howply bolmagy ähtimal asman jisimlerinden biri hasaplanýar. Bu...

09.11.2023 22:17
21386

Ýaponiýada suwasty wulkanyň atylmagy netijesinde täze ada emele geldi

Tokio uniwersitetiniň ýanyndaky Ýertitremeleri öwreniş institutynyň hünärmenleri suwasty wulkanyň atylmagy netijesinde diametri, takmynan, 100 metre barabar bolan täze adanyň emele gelendigini habar berdiler. Tokio...