Ärdogan: Türkiye 2028-nji ýyla çenli eksportyny 400 milliard dollara ýetirer

  • 20.06.2023 12:14
  • 10273
Ärdogan: Türkiye 2028-nji ýyla çenli eksportyny 400 milliard dollara ýetirer

Türkiýäniň eksporty 2023-nji ýylyň ahyryna çenli 265 milliard dollara ýeter diýlip garaşylýar. 2028-nji ýyla çenli ony azyndan 400 milliard dollara ýetirmegi maksat edinýär.

"Çylşyrymly halkara ýagdaýyna garamazdan, şu ýylyň aýagyna çenli eksportymyzy 265 milliard dollara ýetirmek isleýäris, indiki ýyl 285 milliard dollara ýetmegi meýilleşdirýäris. Soňky 11 çärýegiň dowamynda ykdysadyýetimiz ösmegini dowam etdirdi. 2028-nji ýylda maksadymyz - 400 milliard dollar we ondanam köp"- diýip, Ärdogan belledi.

Ol hümmetsizlenmegi peseltmek - ýurduň maý aýynda geçirilen parlament we prezident saýlawlaryndan soň döredilen täze hökümetiniň esasy meseleleriniň biri diýip atlandyrdy. "Hümmetsizlenmek meselesini biz ýene-de kesgitli görkezijä getireris" – diýip, Ärdogan nygtady.


07.12.2023 16:54
9317

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasy Ankarada kiçi futbol boýunça bäsleşik geçirdi

7-nji dekabrda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky ilçihanasy Ankaranyň «Konk Halı Saha» sport toplumynda sportuň kiçi futbol görnüşi boýunça bäsleşik geçirdi. Bäsleşik Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli...

07.12.2023 13:59
4855

Türkiýeden gelen wekiliýet Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynda duşuşyk geçirdi

6-njy dekabrda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň rektory A.Annamuradowyň Türkiýäniň wise-prezidentiniň Diwanynyň Adam serişdeleri boýunça ofisiniň başlygy Salim Ataýyň arasynda...

07.12.2023 13:42
8217

Türkiýäniň wise-prezidenti Jewdet Ýyldyz Arkadag şäherine baryp gördi

Türkmenistanda saparda bolan Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Jewdet Ýyldyzyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Arkadag şäherine baryp gördi. Arkadag şäherindäki Görogly adyndaky döwlet atçylyk sirkinde türkiýeli...

07.12.2023 13:36
5455

Türkmenistan bilen Türkiýäniň söwda dolanyşygy ýylyň ahyrynda 3 milliard dollara golaýlar — Jewdet Ýylmaz

Türkiýäniň wise-prezidenti Jewdet Ýylmaz Aşgabatda geçirilen Türkmen-türk işewürlik forumynda iki ýurduň arasyndaky söwda dolanyşygynyň möçberiniň 2022-nji ýylda 2 milliard dollardan geçendigini, şu ýylyň 11 aýynda...