Türkiýäniň prezident saýlawlarynda daşary ýurtlarda 1,856 million saýlawçy ses berdi

  • 25.05.2023 22:44
  • 14492
Türkiýäniň prezident saýlawlarynda daşary ýurtlarda 1,856 million saýlawçy ses berdi

Türkiýäniň prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda daşary ýurtlarda we gümrük nokatlarynda ses berenleriň sany 1 856 968 adama ýetdi diýip,  Anadolu agentligi habar berýär.

Gümrük geçelgelerinde Türkiýäniň daşyndaky saýlaw sanawlarynda hasaba alnan raýatlaryň ses bermek prosesi dowam edýär.
Türk wekilhanalarynda we serhet gözegçilik nokatlarynda ses bermek prosesi 20-nji maýdan, şenbe gününden bäri dowam edýär.
Daşary ýurtlardaky wekilhanalarynda ses bermek prosesi 24-nji maýda sagat 22:00-da tamamlandy we gümrük geçelgelerinde 28-nji maýda sagat 18:00-a çenli dowam eder.


02.12.2023 17:16
4535

Türkiye 2053-nji ýyla çenli atmosfera zyýanly maddalaryň zyňylmagyny nola çenli azaltmagy meýilleşdirýär

Türkiýe 2053-nji ýyla çenli atmosfera zyýanly maddalaryň zyňylmagyny nola getirmegi meýilleşdirýär. BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky çarçuwaly konwensiýasyna (COP28) gatnaşyjylaryň 28-nji konferensiýasynda Türkiýäniň...

30.11.2023 23:17
4036

Dekabrda Aşgabatda Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi geçiriler

2023-nji ýylyň 6-8-nji dekabry aralygynda Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-türk toparynyň nobatdaky ýedinji mejlisi,  Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi hem-de onuň çäklerinde...

28.11.2023 14:29
4936

Türkmenistan Stambulda «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy

Türkmenistandan wekilçilikli topar 2023-nji ýylyň 24-27-nji noýabry aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde geçirilen «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Söwda-senagat...

24.11.2023 23:55
5190

Türkmenistanyň we Türkiýäniň daşary işler ministrleri telefon arkaly gepleşik geçirdiler

23-nji noýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Hakan Fidan bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Gepleşikleriň dowamynda taraplar türkmen...