Türkmen wekiliýeti maý aýynda «Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum» halkara ykdysady forumyna gatnaşar

  • 16.05.2023 15:43
  • 12911
Türkmen wekiliýeti maý aýynda «Russiýa — Yslam dünýäsi: KazanForum» halkara ykdysady forumyna gatnaşar

Türkmen wekiliýeti şu ýylyň 18-19-njy maýynda RF-niň Tatarystan Respublikasynda geçiriljek «Russiýa - Yslam dünýäsi: KazanForum» halkara ykdysady forumyna gatnaşar. Bu barada türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow RF-niň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany Rustam Minnihanow bilen telefon arkaly söhbetdeşliginiň dowamynda belledi.

Tatarystanyň Baştutanynyň saýtynda bellenilişi ýaly, türkmen wekiliýetiniň düzümine senagat, ulag, gurluşyk ýaly pudaklaryň ýolbaşçylary girdi. Mundan başga-da, forumyň çäginde Türkmenistanyň diwarlygy guralar.
Söhbetdeşligiň barşynda Gurbanguly Berdimuhamedow «Demirgazyk — Günorta» ýaly täze ulag-üstaşyr geçelgeleriň möhümligine üns çekdi. Rustam Minnihanow, öz gezeginde, forumyň çäklerinde bu mowzuga bagyşlanan tegelek stoluň geçiriljekdigini belledi.
KazanForum-yň maksady Russiýa bilen Yslam hyzmatdaşlyk guramasyna girýän döwletleriň söwda-ykdysady, ylmy-tehniki, durmuş we medeni gatnaşyklaryny berkitmek bolup durýar. Ilkinji gezek forum 2009-njy ýylda geçirildi. Şu ýyl RF-niň Prezidentiniň karary bilen foruma federal derejesi berildi.

2022-nji ýylda foruma 6,3 müňden gowrak adam, şol sanda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy.


şu gün 15:07
1248

Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri «Agro-Pack Turkmenistan 2023» halkara sergisine gatnaşdy

Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow Türkmenistana iş saparynyň dowamynda wise-premýer, bilelikdäki azerbaýjan-türkmen Hökümetara toparynyň egindeş başlygy Batyr Atdaýew bilen bilelikde «Agro-Pack...

şu gün 14:29
955

Türkmenistan Stambulda «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy

Türkmenistandan wekilçilikli topar 2023-nji ýylyň 24-27-nji noýabry aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde geçirilen «Halal EKSPO ─ 2023» sergisine gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Söwda-senagat...

şu gün 14:07
790

Aşgabatda ilkinji gezek geçirilýän «Agro-Pak Türkmenistan ─ 2023» halkara sergisi öz işine başlady

Şu gün, 28-nji noýabrda azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň «Agro-Pak Türkmenistan - 2023» ady bilen azyk, gaplama we oba hojalyk önümleriniň halkara sergisi öz işine başlady. Ýurdumyzda ilkinji gezek...

şu gün 08:08
1532

Niderlandlaryň Türkmenistandaky ilçisi Mejlisiň Başlygyna ynanç hatyny gowşurdy

27-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Niderlandlar Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Nikolaas Ýakob Shermersden ynanç...