Bütindünýä banky ýertitremeden zyýan çeken Türkiýä kömek hökmünde $1,78 mlrd bölüp berer

  • 11.02.2023 23:04
  • 51763
Bütindünýä banky ýertitremeden zyýan çeken Türkiýä kömek hökmünde $1,78 mlrd bölüp berer

Bütindünýä banky Türkiýäniň günortasynda bolup geçen weýrançylykly ýertitremeden soň kömek bermek we onuň netijelerini ýok etmek üçin 1,78 mlrd dollar bölüp berýändigini habar berdi diýip, interfax.ru belleýär.

“Bütindünýä banky şu gün adatdan daşary kömegi bermek we Türkiýäni dikeltmek üçin 1,78 mlrd dollar bölüp berjekdigini habar berdi” – diýlip, BB-niň saýtynda ýerleşdirilen habarda aýdylýar.

Şeýle-de, BB-niň betbagtçylygyň gerimine düşünmek we dikeldiş hem-de täzeden gurmak işlerine goldaw bermek üçin ileri tutulýan ugurlary kesgitlemek maksady bilen ýitgini dessin bahalandyrmaga başlandygy bellenilýär.
Ýatlap geçsek, 7,7 bal ululykdaky weýrançylykly ýertitreme duşenbe gününe geçilýän gije boldy, onuň yzyndan bolsa birnäçe sarsgynlar hasaba alyndy, şolaryň biriniň ululygy 7,6 bala barabar.


10.05.2024 13:34
14739

UFC-niň çempiony Aleks Pereýra Braziliýada suw joşmalaryndan zyýan çekenlere $100 000 bagyş etdi

Ýarym agyr agram derejesinde UFC-niň titulynyň häzirki eýesi Aleks Pereýra Braziliýanyň günortasynda suw joşmalaryndan ejir çekenlere 100 000 dollar bagyş etdi. Bu barada MMA HOJE salgylanyp, metaratings.ru habar...

09.05.2024 15:31
31033

Meşhur futbolçy Braziliýada 100-e golaý adamy suw joşmasyndan halas etdi

Madridiň “Atletikosynyň”, “Çelsiniň” we Ispaniýanyň milli ýygyndysynyň öňki oýunçysy Diego Kosta dostlary bilen bilelikde Braziliýanyň Riu-Grandi-du-Sul ştatynyň çäklerinde bolup geçen suw joşmasyndan 100-e golaý...

02.05.2024 14:08
34060

BAE täze çabgalara sezewar bolýar

Birleşen Arap Emirlikleriniň ýaşaýjylary tupanly çabgalar sebäpli täze gaýly howa bilen ýüzbe-ýüz boldular. Adatdan daşary ýagdaýlar, çökgünlikler we tebigy betbagtçylyklar boýunça milli edara (NCEMA) ilaty seresap...

01.05.2024 23:44
30405

Hytaýyň Guançžou şäherine topuň ululygyndaky doly ýagdy

Hytaýyň 13,8 million ilatly Guançžou şäherine topuň ululygyna barabar ölçegde doly ýagdy. Tebigy betbagtçylyk güýçli tupandan soň bolup geçdi diýip, Naked Science ýazýar. Doly binalaryň penjirelerini döwdi, awtoulaglara...