Türkiýä wiza almak üçin gerekli resminamalaryň sanawy neşir edildi

  • 25.01.2023 13:58
  • 61197
Türkiýä wiza almak üçin gerekli resminamalaryň sanawy neşir edildi

Türkiýäniň Aşgabatdaky wiza merkeziniň resmi saýtynda Türkmenistanyň raýatlary tarapyndan wizalaryň dürli görnüşlerini almak üçin gerekli resminamalaryň sanawy dört dilde çap edildi.

Şeýlelikde, syýahatçylyk wizasyny almak üçin resminamalaryň doly sanawy bilen rus dilinde, türkmen dilinde we türk dilinde we iňlis dilinde tanşyp bolýar.
Sanawa laýyklykda, Türkiýä syýahatçy hökmünde gitmegi meýilleşdirýän Türkmenistanyň raýatlary daşary ýurt pasportyny we onuň nusgasyny görkezmeli. Pasportyň möhleti Türkiýä giren senesinden başlap, 6 aýdan az bolmaly däldir.
Sanawa şeýle hem içerki pasportyň nusgasy; öň alnan türk, şengen, britan we amerikan wizalary (eger-de bar bolsa), daşary ýurt raýatlary üçin ýaşaýan ýeri barada kepilnama girýär.
Syýahatçylyk wizasyny almak üçin 5х6 ölçegde biometrik surat gerek, ol ak fonda düşürilen bolmaly we düşürilenine 6 aýdan köp wagt geçmeli däl; otelde ýeriň sargyt edilendigi barada maglumat ýa-da ýerleşjek ýeri barada arza berijiniň maglumaty bilen islendik maglumat, soňky 3 aýyň dowamynda golly we möhürli bank hasabyndan göçürme.
Ýüz tutujy şeýle hem Türkiýe üçin hereket edýän ätiýaçlandyryş resminamasyny görkezmelidir we wiza merkeziniň özünde «COVID-19 güwänamasyny» almalydyr. Eger-de ýüz tutujy işleýän bolsa, eýeleýän wezipesi, aýlyk haky we işiň dowamlylygy barada iş ýerinden golly we möhürli kepilnama gerek, şeýle hem onuň türk dilinde terjimesi bolmaly.
Eger-de onuň özi iş beriji bolsa, onda kompaniýanyň esaslandyryş resminamalary we Söwda-senagat edarasyndaky hasaba alnyşy hakynda türk diline terjimesi bilen birlikde gerek, pensionerlere – pensiýa çykandygy barada kepilnama we onuň terjimesi, talyplara - talyplyk bileti gerek.
Eger-de ýüz tutujy işlemeýän bolsa, ol ýazmaça görnüşde borçnama we özüni maliýeleşdirýän adamyň girdejisi barada kepilnama görkezmeli, 18 ýaşa ýetmediklere – ene-atasynyň ikisiniň-de notariusda tassyklanan razylygy gerek.
Resminamalaryň toplumy çaganyň dogluş şahadatnamasyny, nika şahadatnamasyny, eger-de çaga ene-atasynyň haýsy hem bolsa biri bilen syýahat edýän bolsa, onda razylyk haty gerekdir.
Haçanda maliýe ýagdaýy ýeterlik bolmadyk ýagdaýynda, goşmaça resminamalar: Türkmenistandaky gozgalmaýan emlägi barada şahadatnama, Türkiýedäki gozgalmaýan emlägi barada şahadatnama, bankdan göçürme, mekdebi tamamlandygy baradaky attestat, ulag serişdesine eýeçilik hukugy, Türkiýede ýaşamaga rugsat (eger-de bar bolsa).


düýn 16:19
4790

Şifer we alkabond önümlerini amatly bahadan nireden alyp bolýar?

Ýurdumyzda “Galkynyş” haryt nyşany bilen demir şiferleriň giň toplumyny öndürýän kärhana, şeýle hem amatly bahadan alkabond, polikarbonat, 3D Mramor paneller we başga-da gurluşyk üçin gerekli harytlaryň giň toplumyny...

15.07.2024 03:21
12822

Aşgabatda we welaýatlarda hepdelik howa maglumaty (15.07 - 21.07)

Gidrometeorologiýa baradaky gulluk Türkmenistanda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada maglumat berdi. Aşgabatda az-kem bulutly, hepdäniň ikinji ýarymynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem...

14.07.2024 11:36
10903

Nirede öz islän dizaýnyňdaky batnik-kepkalary taýýarladyp, logotipiňi goýduryp bolýar?

Siziň marketiňiz, dükanyňyz ýa-da önümçilik kärhanaňyz barmy? Ýa-da hyzmatlar ulgamynda iş alyp barýaňyzmy? Işgärleriň egin-eşikleriniň talabalaýyk bolmagy müşderileriň ynamyny artdyrmaga, şonuň netijesinde hem...

12.07.2024 09:36
4707

FotoLab ykjam goşundysynda futbolka üçin suraty sanlyja minutlarda özbaşdak döredip bolýar

Öň, FotoLab ykjam goşundysynda onlaýn görnüşde suraty ugradyp, futbolka çap etdirip bolýandygy barada habar beripdik. Indi bolsa FotoLab-da her bir adam futbolka çap etdirjek suratynyň dizaýnyny özi ykjam goşundyda döredip...