Aşgabatda «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahat geçirildi

  • 12.12.2022 12:07
  • 4890
Aşgabatda «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahat geçirildi

11-nji dekabrda Aşgabatda Halkara Bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 27 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň başlangyjy boýunça «Ýyldyz» myhmanhanasynda «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahat geçirildi.

Ýokary derejede geçirilen umumy mejlise wise-premýerler, Milli Geňeşiň agzalary, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň diplomatlary — Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik missiýalarynyň hem-de daşary döwletleriň ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň, abraýly halkara guramalaryň, şol sanda BMG-niň we onuň ýöriteleşdirilen düzümleriniň ýolbaşçylary we wekilleri, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Forumyň dowamynda edilen köp sanly çykyşlar Türkmenistanyň şu ýyllaryň dowamynda baý tejribe toplandygynyň tassyklanmasy boldy. Ýurdumyz oňyn Bitaraplyk derejesiniň häzirki zamanyň ýagdaýyna we türkmen halkynyň köpasyrlyk tejribesine esaslanýan ajaýyp guralynyň mümkinçiliklerini durmuşa geçirmegi başardy.
Plenar mejlis tamamlanandan soň, günüň ikinji ýarymynda, “Dialog — parahatçylygyň kepili” atly halkara maslahat mowzuklaýyn mejlisleriň üçüsiniň çäklerinde dowam etdi. Olar hem garyşyk görnüşde geçirildi. Mejlisleriň birinjisi “Dialog — öňüni alyş işiniň we gapma-garşylyklary aradan aýyrmagyň guraly” diýen at bilen geçirildi. Ikinji mowzuklaýyn mejlis “Dialog arkaly azyk we ekologiýa howpsuzlygyny pugtalandyrmak” ady bilen geçirildi. “Maglumat giňişliginde köptaraply hyzmatdaşlyk we milletara gatnaşyklary ýola goýmakda maglumat ulgamynyň orny” ady bilen geçirilen üçünji mejlisiň dowamynda medeni gatnaşyklaryň we parahatçylygyň üpjün edilmegine ýardam bermek bilen baglanyşykly çärelere degişli meseleler boýunça pikir alşyldy.
Ýörite mejlisleriň işleriniň netijeleri boýunça Jemleýji resminama kabul edildi.
Maslahat tamamlanandan soňra, oňa gatnaşyjylaryň pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleri bilen duşuşyklary geçirildi.


düýn 21:18
1342

Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşdy

Şu gün, 1-nji dekabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow COP28 maslahatynyň çäklerinde BMG-niň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň (UNEP) Ýerine ýetiriji direktory, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretarynyň...

düýn 21:06
2279

Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar

Prezident Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň taraplarynyň nobatdaky 28-nji mejlisindäki (COP28) çykyşynda, Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany...

düýn 20:58
2431

Türkmenistan BMG-niň howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar boýunça Sebit merkezini açmak başlangyjyny tassyklady

Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly Konwensiýasynyň taraplarynyň nobatdaky 28-nji mejlisindäki (COP28) çykyşynda, Türkmenistanda BMG-niň howanyň üýtgemegi bilen bagly tehnologiýalar...

düýn 19:46
3108

Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşuldy

Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow Dubaýda dowam edýän BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatynyň (COP-28) plenar mejlisinde eden çykyşynda habar...