2023-nji ýylda 339 mln adam ynsanperwerlik kömegine mätäçlik çeker

  • 05.12.2022 14:28
  • 23996
2023-nji ýylda 339 mln adam ynsanperwerlik kömegine mätäçlik çeker

2023-nji ýylda dessin ynsanperwerlik meselelerini çözmek üçin rekord 51,5 mlrd dollar gerek bolar. Bu barada BMG-niň Baş sekretarynyň ynsanperwerlik meselelerini utgaşdyrmak boýunça orunbasary we adatdan daşary kömekleri sazlaýjy Martin Griffits mälim etdi. 

"Bu adaty däl san, ol gynandyryjy (...) ynsanperwerlik kömeginiň berilmegine isleg diýseň ýokary hem-de şu ýylyň adatdan daşary wakalary 2023-nji ýylda-da dowam eder" - diýip, Kyodo onuň sözlerini getirýär.

BMG-niň ynsanperwerlik meselelerini utgaşdyrmak boýunça müdirliginde (YMUM) 2023-nji ýylda dessin kömek 339 mln adama gerek bolar. Şunlukda, YMUM donor ýurtlary 2023-nji ýylda 68 ýurtda ýaşaýan has mätäç 230 mln adama ynsanperwerlik kömegini bermek üçin serişde bilen üpjün etmeklige çagyrdy. 
Kömek diňe bir gapma-garşylyklary we keselçiligiň örç almasyny başdan geçirýän adamlara däl, eýsem, howanyň üýtgemeginiň netijelerinden ejir çekýänlere-de gerek, meselem, gurakçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolan Somali ýarym adasynyň ilatyna, güýçli suw joşmalarynyň bolup geçen ýeri bolan Pakistanyň ilatyna kömek gerek diýip, Griffits düşündiriş berdi. Ilkinji gezek dünýäde bir ýerden başga ýere geçirilen adamlaryň sany 100 mln-dan geçdi, COVID-19 pandemiýasy bolsa öňküsi ýaly ilatyň garyp gatlagynyň durmuşyna täsirini ýetirýär diýip, ol sözüniň üstüni ýetirdi.
Bir ýyl mundan öň YMUM-de 2022-nji ýylda ynsanperwerlik kömegine 274 mln adam mätäç bolar diýipdiler diýip Kyodo ýatladýar. Emma 2022-nji ýylyň noýabrynda bu san 324 milliona ýetdi. Şeýle-de, BMG noýabr aýynda ynsanperwerlik kömegini maliýeleşdirmek üçin 24 mlrd dollar - gerekli puluň bary-ýogy 47%-ni aldy.


17.01.2023 13:21
25130

Raşid Meredow BMG-niň wekiline Türkmenistanyň howanyň üýtgemegi babatynda alyp barýan işleri barada maglumat berdi

16-njy ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň (UNEP) Ýerine ýetiriji direktory Inger Andersen bilen wideoaragatnaşyk arkaly...

13.01.2023 07:33
5061

BMG-niň klimat boýunça konferensiýasyna BAE-niň senagat ministri başlyklyk eder

Birleşen Milletler Guramasynyň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasynyň taraplarynyň  (COP28) 28-nji konferensiýasyna BAE-niň Senagat we öňdebaryjy tehnologiýalar ministri hem-de Abu-Dabiniň Milli nebit...

12.01.2023 12:56
16120

BMG: Ýeriň ozon gatlagy 2060-njy ýyllarda doly dikelip biler

Adamzadyň ozon gatlagyny gorap saklamak baradaky tagallalary netije berdi — bary-ýogy birnäçe onýyllygyň içinde ol doly dikelip biler diýip, BMG-de aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşawy goramak...

10.01.2023 20:48
4314

Türkmenistanda geçen forumyň Jemleýji resminamasy BMG-niň BA-nyň resminamasy hökmünde kabul edildi

Aşgabatda 2022-nji ýylyň 11-nji dekabrynda geçirilen «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahatynyň Jemleýji resminamasy «Parahatçylyk medeniýeti» gün tertibiniň 14-nji bendine laýyklykda, BMG-niň Baş...