Katarda dünýäniň "iň owadan" düýesi saýlandy

  • 03.12.2022 16:24
  • 31626
Katarda dünýäniň "iň owadan" düýesi saýlandy

Dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çäginde Katarda Qatar Camel Mzayen owadanlyk bäsleşigi boldy, onuň çäklerinde dünýäde "iň owadan" düýäni saýladylar.

Çäre ýakyn gündogar ýurdunyň myhmanlaryny ýerli medeniýet we däp-dessurlar bilen tanyşdyrmagy maksat edindi.

Ýurduň paýtagty Dohadan 25 km uzaklykda ýerleşýän Şahaniýe etrabynda geçen bäsleşige 700 düýe gatnaşdyryldy, olaryň bir bölegi ýurda Pars aýlagynyň dürli döwletlerinden getirilipdir.​

Owadanlyk bäsleşigine gatnaşyjylary goldamaga DÇ-2022-niň janköýerleri hem bardy.

Düýeleriň eýelerine gowşurylýan sylag futbol pökgüsiniň şekilinde ýasalan.

Guramanyň tumary - "Humer" atly düýe, onuň aýagy futbol pökgüli, üstüne bolsa däp bolan katar geýimi geýdirilen.

"Huwer" arap dilinden terjime edilende "kiçijik düýe" diýmegi aňladýar.

Owadanlyk bäsleşiginiň baýrak gaznasy 10 million rial diýip bahalandyrylýar.


25.11.2022 12:57
22022

Mask bilen Obama Katardaky dünýä çempionatynyň myhmanlary bolmagy mümkin

Katardaky dünýä çempionatynyň guramaçylary futbol turniriniň myhmanlary hökmünde Ilon Masky we Barak Obamany garşylamaga taýýarlyk görýärler. Bu barada TASS agentligine gizlinligi saklamak şerti bilen, penşenbe...

17.08.2022 13:34
14222

Katar futbol boýunça DÇ sebäpli syýahatçylaryň girişi üçin şertleri girizýär

Noýabr aýynyň başyndan ýaşaýyş üçin ygtyýarnamasy bolmadyk syýahatçylar Kataryň çägine diňe futbol boýunça dünýä çempionatynyň janköýeriniň şahadatnamasy – Hayya card bolan ýagdaýynda girip biler. Bu barada Hayya...

düýn 19:24
6399

«ChatGPT» «TikTok-dan» öňe geçip, taryhda iň çalt ösýän hyzmata öwrülýär

ChatGPT çat-botdan her aýda 100 milliondan gowrak işjeň ulanyjy peýdalandy. Bu görkeziji, Reýter agentliginiň hasaplamagyna görä, çatyň açylandan iki aý soň gazanyldy. Bu ýagdaý ChatGPT-i "sarp edijileriň taryhda...

düýn 19:14
9227

Beýonseniň täze syýahat konsertine petek almak üçin 15 million adam nobata durdy

Beýonseniň Renaissance World Tour diýlip atlandyrylýan täze dünýä syýahat konsertine isleg bildirýänleriň sany birnäçe günüň içinde elýeterli petekleriň sanyndan geçdi. Onlaýn satuw üçin nobatda eýýäm 15 million...