Şotlandiýada futbolçylar üçin täze düzgünler girizilýär

  • 03.12.2022 16:06
  • 16779
Şotlandiýada futbolçylar üçin täze düzgünler girizilýär

Şotlandiýada profess­ional futbolçylara oýnuň öňüsyrasynda we ondan soňky gün tür­genleşiklerde kelle bilen oýnamak gadagan ediler. Bu Glazgo uniwersitetiniň öňki oýunçylaryň kelle beýnisiniň kesellerin­den üç ýarym esse köp ýogalýandyklaryny görkezen barlagy bil­en baglanyşyklydyr. Bu barada novosti.kg belleýär.

Barlaga ýolbaşçylyk eden newropatolog Ui­lli Stýuartyň aýtmag­yna görä, profession­al futbolçylar üçin howp Alsgeýmer kesel­iniň döremek ähtimal­lygynyň bäş esse ýok­arlanmagyndan başlap, hereketlendiriji neýron keseliniň, tak­mynan, dört esse ýok­arlanmagyna we Parki­nson keseliniň hadys­alarynyň iki esse ýo­karlanmagyna çenli aralykda üýtgeýär.

Alymlar munuň kelle bilen topuň yzygider­li urulmagy bilen ba­glanyşykly bolup bil­jekdigini hasaplaýar­lar.

“Kelle bilen birnäçe urgudan soň ýatda 24-48 sagat dowam edý­än ölçäp bolýan ýara­mazlaşma ýüze çykýar. Futbolçylarda hem beýni skanerlenende şeýle urgular bilen baglanyşykly bolup biljek üýtgeşmeler gö­ründi” – diýip, barl­aga gatnaşan Şotland­iýanyň Futbol Assosi­asiýasynyň (SFA) luk­many Jon Maklin düşü­ndirýär.

Mundan başga-da, fut­bol klublaryna kelle bilen urmagy gaýtal­anýan maşk hökmünde göz öňünde tutýan tü­rgenleşikleriň sanyny hepdede bir güne çenli azaltmak tabşyr­yldy.

Şotlandiýanyň Futbol Assosiasiýasy eýýäm ýaşlar futbolynda kelle bilen oýnamagy çäklendirýän düzgünl­eri hem-de 12 ýaşa çenli ýaş topary üçin türgenleşiklerde ke­lle oýnuny ulanmagy gadagan edýän düzgün­leri işläp düzdi.

Täze düzgünler Şotla­ndiýadaky 50 profess­ional erkekler we ze­nanlar kluby bilen maslahatlaşylandan so­ň, şeýle-de SFA klub­lary bilen pikir sor­aşma geçirilenden soň girizilýär.

Şeýle-de, Şotlandiýa dünýäde sportuň ähli görnüşleri üçin be­ýniniň sarsma ýagdaý­lary bilen baglanyşy­kly ýeke-täk maslaha­tlar toplumyny kabul eden we “If in doub­t, sit them out” şyg­ary bilen kampaniýa geçiren ilkinji ýurt boldy. Bu şygary “Ş­übhe barmy – gowusy, goý, otursyn” görnü­şinde terjime etmek bolýar. Ýagny, eger tälimçi ýa-da işgärl­er türgeniň beýni sa­rsmasyna ýa-da kelle şikesine sezewar bo­landygyna şübhelenýän bolsa, oýunçyny oý­undan ýa-da türgenle­şikden çykarmalydyr.

Alymlar futbol oýnam­ak bilen kellä zeper ýetmegiň arasynda baglanyşygyň bardygyny belleýärler, ýöne ylym henizem munuň näme üçin bolýandygyny doly düşündirip bi­lenok. Geçirilen göz­legler statistika gö­rä beýlekilere garan­yňda kelle bilen köp oýnaýan goragçylaryň bu howpa has ýakyn­dygyny belleýär.


05.02.2023 22:12
13191

Klublaryň dünýä çempionatynyň ýarym finalynda «Real» «Al-Ahli» bilen duşuşar

Müsürli «Al-Ahli» futbol boýunça klublaryň dünýä çempionatynyň 1/4 finalynda Amerikanyň «Sietl» toparyny 1:0 hasabynda ýeňdi. Ýaryş Marokkoda geçirilýär. Mohamed Magdy «Al-Ahliniň» düzüminde ýeke-täk ýeňiş goluny...

03.02.2023 23:28
25246

Messi 2026-njy ýyldaky dünýä çempionatynda oýnamagyň mümkinçiligi baradaky sowala jogap berdi

«PSŽ-niň» we Argentinanyň ýygyndysynyň hüjümçisi Lionel Messi 2026-njy ýyldaky futbol boýunça dünýä çempionatyna gatnaşmagynyň mümkinçiligi baradaky sowala jogap berdi. “Bilmedim, ýaşym sebäpli gelmegiň gaty kyn...

01.02.2023 23:04
18656

«Çelsi» Premýer-liganyň taryhynda iň gymmat transferi amala aşyrdy

Lissabonyň  «Benfikasynyň» we Argentinanyň milli ýygyndysynyň ýarym goragçysy Enso Fernandes resmi taýdan Londonyň «Çelsi» toparynyň futbolçysy boldy.  Bu barada Portugaliýanyň Gymmatly kagyzlar bazary boýunça...

30.01.2023 18:16
19850

«Barselona» bilen «Real» Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym finalynda duşuşarlar

Ispaniýanyň Kubogynyň ýarym final tapgyrynda Madridiň «Realy» bilen «Barselona» duşuşar. Klublaryň arasynda birinji oýun 1-nji ýa-da 2-nji martda «Santýago Bernabeo» stadionynda geçiriler, jogap duşuşygy 4,5 ýa...