Tokaýew resmi taýdan Gazagystanyň prezidentiniň wezipesine girişdi

  • 26.11.2022 15:51
  • 7505
Tokaýew resmi taýdan Gazagystanyň prezidentiniň wezipesine girişdi

Ýakynda Gazagystanyň prezidentiniň nobatdan daşary saýlawlarynda ýeňiş gazanan Kasym-Žomart Tokaýew 26-njy noýabrda, şenbe güni döwlet baştutanynyň wezipesini resmi taýdan ýerine ýetirmäge girişdi. Dabaranyň geçirilen ýeri bolan Garaşsyzlyk köşgünde çärä hökümet agzalaryndan, parlamentiň iki palatasynyň deputatlaryndan we beýleki hökümet edaralaryndan ýüzlerçe myhman, şeýle-de, respublikanyň birinji Prezidenti Nursultan Nazarbaýew gatnaşdylar.

Tokaýew öz çykyşynyň başynda 2022-nji ýylyň Gazagystanyň halky üçin aýratyn möhüm bolandygyny, respublikanyň özüniň bolsa ösüşiň täze eýýamyna aýak basýandygyny belledi. Döwlet baştutany hökümet tarapyndan badalga berlen giň göwrümli özgertmeleriň düýpli özgerişlikleriň başyny başlandygyny aýan etdi. Aýratynam, konstitusion özgertmeler amala aşyryldy, döwlet durmuşynyň ähli ugurlary hemmetaraplaýyn täzelendi.


31.12.2022 07:46
3871

Merkezi Aziýanyň parlamentarileriniň I forumy Gazagystanda geçiriler

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ilkinji parlamentara forumyny geljek ýylyň fewral aýynda Gazagystanyň Türkestan şäherinde guramak meýilleşdirilýär. Bu barada Gazagystanyň parlamentiniň Senatynyň (ýokarky palata) başlygy...

26.12.2022 15:21
8032

Sankt-Peterburgda GDA Liderleriniň resmi däl sammiti badalga alýar

Şu gün Sankt-Peterburgda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Liderleri Täze ýylyň öňüsyrasynda däp bolan resmi däl sammite ýygnanarlar. Duşuşyk 2 günläp dowam eder. Kremliň metbugat gullugynyň habar bermegine görä...

25.12.2022 22:04
3920

Tokioda «Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» Dialogynyň ýurtlarynyň DIM ýolbaşçylarynyň mejlisi geçirildi

24-nji dekabrda Tokioda «Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» Dialogynyň agza ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň 9-njy Mejlisi geçirildi. Onuň işine Ýaponiýanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň...

16.12.2022 16:47
10427

Dekabryň ahyrynda Ýaponiýanyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleri Tokioda duşuşarlar

24-nji dekabrda Tokioda daşary işler ministrleriniň «Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» formatyndaky duşuşygy geçer. Ol hasap boýunça dokuzynjy duşuşyk bolup, Ýaponiýanyň Daşary işler ministri Haýasi Ýesimasanyň başlyklyk...