PlayStation 6-nyň çykjak senesi belli boldy

  • 25.11.2022 16:43
  • 9993
PlayStation 6-nyň çykjak senesi belli boldy

Sony indiki nesliň konsolyny 2027-nji ýyldan bärde çykarmaz. Bu barada Eurogamer portaly habar berdi diýip, gazeta.ru ýazýar.

PlayStation 6-nyň çykjak möhleti baradaky maglumat Beýik Britaniýada Microsoft bilen Activision Blizzard-yň arasyndaky geleşik babatynda dowam edýän derňewiniň çäklerinde köpçülige ýetirilen resminama arkaly mälim boldy, Sony kompaniýasy bu geleşige garşy çykyş edýär.
Sony-nyň beýannamasyndan aňlanylyşyna görä, oýun studiýasynyň Microsoft kompaniýasy tarapyndan satyn alynmagy, 2027-nji ýylda PlayStation-yň indiki nesli çykýança, ýaponlaryň meşhur Call of Duty franşizini elden gidermegine getirip biler.
Şonuň bilen birlikde, Sony ýakyn geljekde PS6 bilen tanyşdyrmagy meýilleşdirýändigini tassyklady. 2027-nji ýyla çenli PlayStation 5-iň ýaşaýyş sikli ýedi ýyl bolar. Şol bir wagtda 2013-nji ýylda çykan PS4 hemişekisi ýaly aktuallygyna galar.

düýn 23:30
990

Oksford sözlügi 2022-nji ýylyň sözüni saýlady

Oksford sözlügi goblin mode (“goblin režimi”) aňlatmasyny ýylyň sözi diýip atlandyrdy. Bu barada Oksford uniwersitetiniň neşirýatynyň metbugat gullugy habar berdi diýip, TASS belleýär. “Goblin režimi” aňlatmasy...

03.12.2022 16:24
28487

Katarda dünýäniň "iň owadan" düýesi saýlandy

Dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çäginde Katarda Qatar Camel Mzayen owadanlyk bäsleşigi boldy, onuň çäklerinde dünýäde "iň owadan" düýäni saýladylar. Çäre ýakyn gündogar ýurdunyň myhmanlaryny ýerli...

03.12.2022 08:47
4427

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy

Türkmen keşdesi ÝUNESKO-nyň adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Degişli karar Marokko Patyşalygynyň Rabat şäherinde maddy däl mirasy goramak boýunça Hökümetara komitetiniň 17-nji mejlisinde...

03.12.2022 07:52
14407

YouTube 2022-nji ýylyň iň meşhur wideoroliklerini agzady

YouTube 2022-nji ýylyň iň meşhur rolikleriniň sanawyny çap etdi. Reýtingde birinji ýeri Technoblade-niň rak keselinden ýogalan wideoblogeriniň wideoýüzlenmesi eýeledi. Minecraft kompýuter oýnunda strimleri bilen...