Haýsy ýurduň ýaşaýjylary internetde has köp wagtyny geçirýär?

  • 24.11.2022 14:10
  • 17561
Haýsy ýurduň ýaşaýjylary internetde has köp wagtyny geçirýär?

Hususy wirtual ulgamlaryň “NordVPN” prowaýderi “Norstat” kompaniýasyndan haýsy ýurtlaryň we şäherleriň ulanyjylarynyň internetde has köp wagt geçirýändiklerini anyklamak üçin gözegçilik geçirmegi sargyt etdi. Onuň netijeleri barada ferra.ru ýazýar.

Görlüp oturylsa, dünýäniň beýleki ýurtlarynyň ilaty bilen deňeşdirilende, Gonkongyň ýaşaýjylary wagtyny internetde has köp geçirýän ekenler.
Hasaplamalar gonkongly ulanyjylaryň internetde geçirýän umumy wagtynyň olaryň tutuş ömrüniň ýarsyna deňdigini subut edýär. Olar internetde doglan senesi, at, familiýasy, doly öý salgysy, maşgala ýagdaýy, döwlet ätiýançlandyryş belgisi, şahsy we maşgala suratlary ýaly dürli gizlin maglumatlary hem paýlaşýarlar.

düýn 16:24
22382

Katarda dünýäniň "iň owadan" düýesi saýlandy

Dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çäginde Katarda Qatar Camel Mzayen owadanlyk bäsleşigi boldy, onuň çäklerinde dünýäde "iň owadan" düýäni saýladylar. Çäre ýakyn gündogar ýurdunyň myhmanlaryny ýerli...

düýn 08:47
3674

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy

Türkmen keşdesi ÝUNESKO-nyň adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Degişli karar Marokko Patyşalygynyň Rabat şäherinde maddy däl mirasy goramak boýunça Hökümetara komitetiniň 17-nji mejlisinde...

düýn 07:52
11909

YouTube 2022-nji ýylyň iň meşhur wideoroliklerini agzady

YouTube 2022-nji ýylyň iň meşhur rolikleriniň sanawyny çap etdi. Reýtingde birinji ýeri Technoblade-niň rak keselinden ýogalan wideoblogeriniň wideoýüzlenmesi eýeledi. Minecraft kompýuter oýnunda strimleri bilen...

düýn 07:45
11678

2023-nji ýylyň esasy reňki aýdyldy

Gyzyl reňk 2023-nji ýylyň reňki diýip saýlandy diýip, durmuşyň we jemgyýetçilik işiniň dürli pudaklarynda reňk gammasynyň ornunyň we ähmiýetiniň ornaşyşyna ýöriteleşen Pantone kompaniýasynyň saýtynda habar berilýär...