Portugaliýa bug gazlarynyň bitarap derejesine meýilleşdirilenden 5 ýyl öň ýetmek isleýär

  • 16.11.2022 22:57
  • 4628
Portugaliýa bug gazlarynyň bitarap derejesine meýilleşdirilenden 5 ýyl öň ýetmek isleýär

Portugaliýa bug gazlarynyň zyňyndylarynyň nol derejesine 2045-nji ýyla çenli, ýagny meýilleşdirilenden bäş ýyl çalt ýetmek kararyna geldi. Bu ýurtdaky bug gazlarynyň umumy göwrüminiň tebigy ýagdaýda, mysal üçin, agaçlar tarapyndan doly siňdirilip bilinjek möçberden köp bolmazlygyny aňladýar. Munuň üçin Portugaliýada netijede ýurduň zerurlyklarynyň 80%-ini üpjün etjek Gün, ýel we wodorod elektrik energiýasy ösdüriler. Bu barada euro-pulse.ru habar berýär.

Ýurtda eýýäm kömür bilen işleýän iň soňky elektrik stansiýasy hem ýapyldy.
Mundan başga-da, 2032-nji ýyla çenli Portugaliýanyň ähli howa menzilleri bug gazlarynyň biri bolan kömürturşy gazynyň zyňyndylarynyň bitarap derejesini gazanmaga çalyşýarlar. Şeýlelik bilen, Portugaliýa klimatik taýdan bitarap howa menzilleri bolan dünýäde ilkinji ýurt bolar.
Ýewropa Bileleşigi 2050-nji ýyla çenli bug gazlarynyň zyňyndylaryny nol derejä çykarmagy meýilleşdirýär. Käbir ýurtlar bolsa has uly maksatlary goýýar, mysal üçin, Finlýandiýa 2035-nji ýyla çenli, Awstriýa bolsa 2040-njy ýyla çenli zyňyndylaryň derejesini nola getirmekçi bolýar.


03.02.2023 12:40
11754

Türkmenistanyň Fransiýadaky ilçisi Portugaliýada hem diplomatik wezipesini ýerine ýetirer

Türkmenistanyň ilçihanasy Pariž şäherinde ýerleşýän Fransiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Maksat Esenowiç Çaryýew şol bir wagtda, Türkmenistanyň Portugaliýa Respublikasyndaky Adatdan...

12.01.2023 12:56
16147

BMG: Ýeriň ozon gatlagy 2060-njy ýyllarda doly dikelip biler

Adamzadyň ozon gatlagyny gorap saklamak baradaky tagallalary netije berdi — bary-ýogy birnäçe onýyllygyň içinde ol doly dikelip biler diýip, BMG-de aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky gurşawy goramak...

24.11.2022 14:08
8185

COP28 geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler

BMG-niň Howanyň üýtgemegi boýunça Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahaty (COP28) geljek ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriler. BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi...

12.11.2022 08:00
21970

Gurbanguly Berdimuhamedow Samarkantda bag nahallaryny ekmek dabarasyna gatnaşdy

Türki Döwletleriň Guramasynyň Samarkant sammitiniň çäklerinde Guramanyň döwletleriniň ählisinde bag ekmek dabaralary geçirildi. — Bu giň gerimli işler, bag ekmek çäreleri türki halklaryň ösüşi we abadançylygy gazanmaga...