FAO: balygyň bikanun tutulmagyna garşy göreşmek baradaky şertnama 100-den gowrak döwlet gol çekdi

  • 11.11.2022 14:15
  • 22196
FAO: balygyň bikanun tutulmagyna garşy göreşmek baradaky şertnama 100-den gowrak döwlet gol çekdi

Dünýäde balygyň bikanun tutulmagyna garşy göreş boýunça global hereketler täze sepgitlere ýetdi – eýýäm 100-den gowrak döwlet bu ýaramaz hereket bilen göreşmek baradaky halkara şertnama gol çekdi. Bu barada BMG-niň Azyk we Oba hojalygy guramasy (FAO) habar berdi.

Port döwletleriniň çäreleri baradaky şertnama balygyň bikanun tutulmagynyň şeýle işler bilen meşgullanýan ýa-da ony goldaýan daşary ýurt gämileriniň porta girmeginden ýüz öwürmek ýoly bilen öňüni almak, saklamak we ýok etmek üçin ýörite işlenip düzülen ilkinji ýuridik taýdan hökmany halkara resminamadyr.

“Balyga sarp ediji isleginiň ýokarlanmagy we balykçylyk hem akwakultura gurşawynyň netijeli üýtgemegi balygyň global önümçiliginiň iň ýokary derejä ýetmegine getirdi. Şunuň bilen birlikde, bikanun balykçylyga garşy göreşi güýçlendirmegiň zerurlygy barha artýar” – diýip, BMG-niň Azyk we Oba hojalygy guramasynyň baş direktory Sýuý Dunýuý belledi.

FAO-nyň hasabyna görä, häzirki wagtda dünýäde balyk tutmak işiniň, takmynan, bäşden bir bölegi bikanun ýol bilen alnyp barylýar. Şeýle ýagdaý diňe bir kanuny balykçylyk pudagyna zyýanly täsir etmek we pudagyň işgärlerini eklençden mahrum etmek bilen çäklenmän, eýsem deňiz ekoulgamyna hem zyýanly täsir edýär. Mundan başga-da, FAO balygyň bikanun tutulmagyny ýok etmegiň BMG-niň Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek işinde üstünligiň açarydygyny belleýär.


20.12.2022 11:58
20115

Guterriş: Dünýäde azyk harytlarynyň bahasy 8 aý bäri arzanlap gelýär

Azyk harytlarynyň ählumumy bahasynyň görkezijisi soňky sekiz aýyň dowamynda 15% arzanlady. Bu barada duşenbe güni BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş  metbugat maslahatynda mälim etdi.  "Bütindünýä azyk we oba...

06.08.2022 13:12
16033

Dünýäde azyk harytlarynyň bahasy eýýäm dördünji aý bäri aşaklaýar

Iýul aýynda azyk önümleriniň dünýä bahasynyň indeksi 140,9 punkt aşak düşdi, bu 2022-nji ýylyň iýunyndaka garanda 8,6% pesdir. Bu pese gaçyş 2008-nji ýylyň oktýabryndan bäri iň düýpli pese gaçyşdyr. Bu barada BMG...

08.05.2022 18:41
11306

FAO: aprelde azyk harytlarynyň bahasy mart bilen deňeşdirilende birneme peseldi

Aprel aýynda azyk harytlarynyň global bahasy mart aýyndaky rekord görkezijiler bilen deňeşdirilende birneme peseldi. Bu barada BMG-niň Azyk harytlary we Oba hojalygy guramasy (FAO) habar berdi. 2022-nji ýylyň aprel...

10.04.2022 12:57
13725

BMG: dünýäde azyk önümleriniň bahasy rekord derejä ýetdi

Dünýäde esasy azyk önümleriniň bahasy Ukrainadaky dawalaryň esasy däneli ekinleriň we ösümlik ýaglarynyň bazarlaryna eden täsiri netijesinde tutuş taryhyň dowamynda iň ýokary derejä ýetdi. Muny BMG-niň Azyk we...