Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Kommunistik partiýasynyň gurultaýynyň üstünlikli geçiriljekdigine ynam bildirdi

  • 03.10.2022 12:23
  • 13668
Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Kommunistik partiýasynyň gurultaýynyň üstünlikli geçiriljekdigine ynam bildirdi

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaýyň «Ženmin Žibao» gazetinde çap edilen makalasynda Hytaý Kommunistik partiýasynyň 2022-nji ýylyň ahyrynda geçiriljek gurultaýynyň oňyn netijeleri berjekdigine ynam bildirdi.

“Men Hytaý Kommunistik partiýasynyň 2022-nji ýylyň ahyrynda geçiriljek gurultaýynyň Hytaý Halk Respublikasyny ähli ugurlarda mundan beýläk-de depginli ösdürmek barada möhüm kararlaryň kabul ediljek wakasy boljakdygyna ynanýaryn. Onuň hytaý halkynyň ýolbaşçy güýji hökmünde Hytaý Kommunistik partiýasynyň ornuny mundan beýläk-de berkitjekdigine, Hytaýyň ykdysadyýetini we ýaşaýyş-durmuş ugurlaryny has-da ösdürmäge, adamlaryň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen partiýanyň alyp barýan strategik ugrunyň mirasdüşerligini we dowam etdirilmegini üpjün etjekdigine şübhelenmeýärin” diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow makalasynda Hytaý Kommunistik partiýasyna, onuň ýolbaşçylaryna gurultaýy geçirmekde üstünlikleri arzuw etdi.


25.01.2023 23:59
37236

Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabadyň töwereklerine iş saparyny amala aşyrdy

25-nji ýanwarda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň töwerekleri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Onuň dowamynda suwuň ähmiýeti we Garagum derýasynyň hem-de beýleki...

22.01.2023 20:22
59901

Türkmen halkynyň Milli Lideri nähili hukuklara eýe?

«Türkmen halkynyň Milli Lideri hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion Kanunyna laýyklykda, Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow...

22.01.2023 01:14
34220

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Milli Lideri diýlip ykrar edildi

Türkmenistanyň Gahrymany, Hormatly il ýaşulusy, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow kanun esasynda türkmen halkynyň Milli Lideri diýlip ykrar edildi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde...

22.01.2023 01:07
41501

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesine bellenildi

Watandaşlarymyzyň göwün isleglerini, haýyşlaryny nazara alyp, Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy hakynda» Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň...