10-11-nji oktýabrda saglygy goraýyş, bilim we sport boýunça halkara sergi geçiriler

  • 30.09.2022 23:48
  • 6349
10-11-nji oktýabrda saglygy goraýyş, bilim we sport boýunça halkara sergi geçiriler

10-11-nji oktýabrda  «Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe» atly halkara sergisi we ylmy maslahaty geçiriler. Foruma görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisiniň barşynda hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, halkara sergisine halkara guramalaryň hem-de daşary ýurtlaryň derman serişdelerini we lukmançylyk maksatly önümleri, lukmançylyk we sport enjamlaryny öndürmäge, bilim tehnologiýalaryny işläp taýýarlamaga ýöriteleşen  30-dan gowrak ýurtlaryndan 150-den gowrak kompaniýalaryň wekilleriniň gatnaşmagyna garaşylýar.
Şeýle hem utgaşykly görnüşde geçiriljek ylmy-maslahat dünýäniň 20-ä golaý döwletinden daşary ýurtlaryň esasy ýokary okuw mekdepleriniň alymlaryny hem-de professorlaryny bir ýere jemlär.


02.02.2023 17:34
13861

Türkmenistanda «Oguz hanyň zehinli nesilleri» atly olimpiadanyň I tapgyry badalga aldy

Şu gün, 2-nji fewralda Aşgabatda we ähli welaýatlarda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti tarapyndan geçirilýän «Oguz hanyň zehinli nesilleri» atly olimpiadanyň I tapgyry badalga...

28.01.2023 17:36
18634

30 müňe golaý okuwçy Oguz han adyndaky uniwersitetde geçiriljek olimpiada gatnaşmaga isleg bildirdi

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň ýurdumyzyň orta mekdep okuwçylarynyň arasynda «Oguz hanyň zehinli nesilleri» ady bilen geçirilýän olimpiadasynyň I tapgyryna gatnaşmaga isleg...

27.01.2023 08:53
14875

Magtymguly adyndaky TDU-da Türkmenistanyň Halk maslahatynyň döredilmegi mynasybetli maslahat geçirildi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, ýurdumyzyň jemgyýetçilik wekilleriniň bilelikdäki mejlisinde kabul edilen çözgütlere bagyşlanan dabaraly maslahat geçirildi. Uniwersitetiň...

18.01.2023 09:20
39170

Türkmenistanda diplomy ykrar ediljek ýokary okuw mekdepleriň sanawy neşir edildi

Türkmenistanda diplomy ykrar ediljek daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna tutuş dünýä boýunça 1500-den gowrak ýokary okuw mekdepleri girizildi. Täze okuw ýyly üçin daşary ýurt uniwersitetleriniň...