Fransiýada gazdan başga islendik gazylyp alynýan ýangyjyň mahabaty gadagan edildi

  • 23.08.2022 16:38
  • 9039
Fransiýada gazdan başga islendik gazylyp alynýan ýangyjyň mahabaty gadagan edildi

Fransuz kompaniýalary 22-nji awgustdan başlap kömür we nebit ýaly gazylyp alynýan energiýa çeşmeleri bilen baglanyşykly mahabatlary ýaýradyp bilmeýärler. Degişli çäre klimaty goramak baradaky geçen ýylky kanunyň çäginde kabul edildi diýip, TASS habar berýär.

“Gazylyp alynýan ýangyjyň marketingi ýa-da ilerlenmegi bilen bagly mahabat gadagan” – diýlip, 2021-nji ýylyň 22-nji awgustyndaky kanunyň 7-nji maddasynda bellenilýär. Bu talap kanunyň tekstinde zyýanly zyňyndylarynyň derejesi ýokary bolan awtomobilleriň mahabatyny gadagan ediji bilen bile ýerleşýär.

Şeýle-de bolsa, bu kanun käbir kadadan çykmalary göz öňünde tutýar. Ýagny, gaz we ondan alynýan energiýa bilen üpjün edijileriň hyzmatlarynyň mahabatyna 2023-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli rugsat berilýär. Bu 2022-nji ýylyň ahyryna çenli hereket edýän gaz nyrhlaryny doňdurmak baradaky buýruk bilen baglanyşykly, soň kompaniýalar öz nyrhlaryny we hyzmatlaryny sarp edijilere mahabatlandyrmak üçin ýarym ýyl wagt alarlar. Şondan soň, köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde we daşary mahabatlarda gazy mahabatlandyrmak hem gadagan ediler. Mundan başga-da, bu gadaganlyk ýangyjyň gazylyp alynýan görnüşlerine maýa goýumlaryň mahabatlaryna degişli bolmaz.
Zyýanly zyňyndylarynyň derejesi ýokary bolan awtomobilleriň mahabaty barada aýdylanda, kanuna laýyklykda, doly gadaganlyk 2028-nji ýyldan güýje girer. Häzirlikçe bolsa öz önümini Fransiýada ilerletmek isleýän awtoöndürijilerden öz mahabat roliklerine we habarlaryna welosiped, jemgyýetçilik ulaglary ýaly hereket etmegiň alternatiw usullaryny goşmak talap edilýär.


06.12.2022 23:34
6234

OPEK+ ministrleri nebit çykarmagyň häzirki çäklendirmesini saklamagy karar etdiler

OPEK+ ministrleri  nebit  çykarmagyň häzirki çäklendirmesini saklap galmagy karar etdiler diýip, bileleşigiň metbugat relizinde aýdylýar. OPEK+ ministrleriniň gözegçilik komitetiniň indiki duşuşygyny 1-nji fewralda...

17.11.2022 08:08
5293

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...

12.11.2022 08:25
6032

Oktýabrda dünýäde nebitgaz buraw desgalarynyň sany yzygider alty aýlap köpeldi

Oktýabr aýynda dünýäde işledilýän nebit-gaz buraw desgalarynyň sany alty aýyň jemi boýunça yzygider köpeldi we 2020-nji ýylyň martyndan bäri — iki ýyldanam gowrak wagtyň içinde aňrybaş mukdara ýetdi. Muňa Amerikanyň...

04.11.2022 12:23
2699

Saudi Aramco-nyň çärýek girdejisi 39% ýokarlandy

Saud Arabystanynyň Saudi Aramco döwlet kompaniýasynyň III çärýekde arassa girdejisi 42,4 mlrd dollar boldy, bu bolsa bir ýyl ozalkydan ($30,4 mlrd) 39,5% köpdür. Bu barada kompaniýa salgylanyp, interfax.ru habar...