Ispaniýadaky güýçli yssylyk bir hepdede 500-den gowrak adamyň ölümine sebäp boldy

  • 20.07.2022 15:03
  • 33045
Ispaniýadaky güýçli yssylyk bir hepdede 500-den gowrak adamyň ölümine sebäp boldy

Ispaniýada hasaba alynýan adatdan daşary yssy howa bir hepdäniň dowamynda 500-den gowrak adamyň aradan çykmagyna getirdi. Bu barada EFE agentligi habar berdi diýip, Trend belleýär.

Onuň maglumatlaryna görä, Saglygy goraýyş ministrliginiň garamagyndaky Karlos III-iň Saglyk instituty 10-njy iýuldan 16-njy iýula çenli patyşalykda 45 gradusa ýeten adatdan daşary howa temperaturasy netijesinde 510 adamyň aradan çykandygyny hasaplady. Köp ýagdaýlarda gürrüň 85 ýaşdan uly adamlar baradadyr.
Ispaniýanyň Döwlet meteorologiýa agentligi sebitleriň köpüsinde howa howpunyň derejesini sary (howp) we mämişi (ýokary howp) derejelere çenli ýokarlandyrdy. Käbir welaýatlarda howsala derejesi iň ýokary – gyzyl derejä (adatdan daşary howp) çenli ýokarlandyryldy.


20.06.2022 17:05
24608

Ispaniýada adatdan daşary yssy howa sebäpli 9 müň gektar tokaý ýandy

Ispaniýada tokaý ýangynlary Sýerra-de-la-Kulebro sebitiniň demirgazyk-günbatar böleginde tokaýyň tas 9 müň gektaryny ýok etdi. Bu barada “The Guardian-a” salgylanyp, ren.tv habar berýär. Ýangynyň döremegine Ýewropadaky...

30.09.2021 15:21
10296

Ispaniýanyň häkimiýetleri Palma adasyny tebigy betbagtçylyk zolagy diýip yglan etdiler

Ispaniýada La-Palma adasyndaky wulkan gysga möhletleýin ümsümlikden soň gaýtadan atylmaga başlady diýip, Kanar adalarynyň Wulkanologiýa institutynyň Twitterdäki sahypasynda habar berilýär diýip, gazeta.ru belleýär...

16.08.2021 16:57
9632

Ispaniýada täze temperatura rekordy hasaba alyndy

Ispaniýanyň günortasyndaky Andalusiýa awtonom jemgyýetinde täze temperatura rekordy hasaba alyndy. Bu barada Döwlet meteorologiýa agentliginiň sebit bölümi Twitterde habar berdi diýip, TASS belleýär. “Şenbe güni...

18.05.2023 12:23
14073

Her ýyl dünýäde ýol-ulag heläkçiligi sebäpli 1,3 mln adam aradan çykýar

Her ýyl ýollarda 1,3 mln töweregi adam aradan çykýar we 50 milliona golaý adam şikes alýar. 5-29 ýaş aralygyndaky adamlar üçin ýol-ulag heläkçiligi (ÝUH) ýaşaýyş üçin esasy howp bolup durýar. Dünýädäki her dördünji...