Hindistanda suw joşmasy netijesinde pida bolanlaryň sany 63-e ýetdi

  • 19.06.2022 17:01
  • 19706
Hindistanda suw joşmasy netijesinde pida bolanlaryň sany 63-e ýetdi

Hindistanyň demirgazyk-gündogaryndaky Assam we Meghalaýa ştatlarynda güýçli ýagyşlar sebäpli emele gelen suw joşmalarynyň, süýşgünleriň netijesinde adam pidalarynyň sany 63-e ýetdi. Bu barada ýekşenbe güni Press Trust of India habarlar agentligi sebit häkimiýetleriniň maglumatlaryna salgylanyp habar berdi.

Öň, pidalaryň sanynyň 31-digi habar berilýärdi.
Habarlar agentliginiň maglumatlaryna görä, suw joşmalary güýçli musson ýagyşlary netijesinde emele geldi we 3,1 mln adamyň başyna ýetdi. 10 adam, şol sanda 3 çaga dereksiz ýiten hasaplanylýar.
NDTV teleýaýlymynyň habar bermegine görä, Assamda 4 müň sany oba suw astynda galdy, 156 müň adam ýerli häkimiýetler tarapyndan wagtlaýyn ýaşamak üçin döredilen 514 sany lagere göçürildi.


29.12.2022 07:47
22664

Filippinlerde güýçli siliň netijesinde adam pidalarynyň sany 32-ä ýetdi

Filippinlerde güýçli ýagynlar netijesinde ýüze çykan sil zerarly azyndan 32 adam aradan çykdy, 24 adam dereksiz ýitdi. Penşenbe güni Howplary duýdurmak we tebigy betbagtçylyklary ýok etmek boýunça milli geňeşiň...

30.11.2022 18:02
26207

Gawaý adalarynda dünýädäki iň uly hereket edýän wulkan atylyp başlady

Gawaý adalarynda soňky 38 ýylda ilkinji gezek dünýäniň iň uly hereket edýän wulkany — Mauna-Loa atylyp başlady. ABŞ-nyň Geologiýa gullugy (USGS) adalaryň ýaşaýjylaryna wulkanyň atylmagy bilen bagly ýagdaýyň örän...

23.11.2022 08:52
27684

Serdar Berdimuhamedow Indoneziýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolup geçen, adam pidalaryna hem-de köp sanly şikes ýetmelerine getiren ýertitremesi...

22.11.2022 16:39
19070

Indoneziýada bolup geçen ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi

21-nji noýabrda Indoneziýada bolup geçen 5,1 magnitudaly ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi. Bu barada Indoneziýanyň tebigy betbagtçylyklara garşy göreşmek boýunça milli agentligi habar berýär. Maglumatlara...