Harby we hukuk goraýjy edaralaryň 7 ýyllyk meýilnamalary düzüler

  • 06.05.2022 02:25
  • 26450
Harby we hukuk goraýjy edaralaryň 7 ýyllyk meýilnamalary düzüler

5-nji maýda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň işlerini has-da döwrebap derejede guramak, olary dünýäniň öňdebaryjy tejribeleri esasynda mundan beýläk-de ösdürmek üçin uzak möhletli meýilnamalary kabul etmegiň zerurdygyny belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Döwlet howpuzlyk geňeşiniň agzalaryna ýolbaşçylyk edýän edaralaryny ösdürmek boýunça 2022 — 2028-nji ýyllar üçin 7 ýyllyk meýilnamalaryň taslamalarynyň gysga wagtyň içinde işlenip taýýarlanylmagyny üpjün etmek we olary bellenen tertipde tassyklamak üçin hödürlemek tabşyryldy. Bu meýilnamalar kabul edilenden soňra, olarda göz öňünde tutulan wezipeler, işlerdir çäreler berk gözegçilikde saklanyp, üstünlikli durmuşa geçirilmelidir.

Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna ýüzlenip, öz ýolbaşçylyk edýän edaralarynyň ygtyýarlyklaryna laýyklykda, korrupsiýany we parahorlugy ýüze çykarmak, olaryň öňüni almak hem-de netijelerini aradan aýyrmak, şeýle-de bu ugurda günäkär adamlary jogapkärçilige çekmek boýunça alyp barýan işlerini mundan beýläk-de has güýçlendirmegiň zerurdygyna ünsi çekdi. “Biz döwletiň, halkyň, il-günüň emlägine göz dikip, haram ýollar bilen baýamaga synanyşýan jenaýatkärlere hiç haçan göz ýumup bilmeris” diýip, Prezident Serdar Berdimuhamedow aýtdy.


düýn 11:41
9065

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe kanunçylyk namalaryny kabul etdi

3-nji iýunda Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň ikinji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda işlenip taýýarlanylan birnäçe kanunlara garaldy hem-de kabul edildi. Deputatlar gün tertibine laýyklykda, «Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk...

düýn 10:37
33117

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde ulanyljak elektrobuslary we elektromobilleri synag etdi

3-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde ulanylmagy meýilleşdirilýän döwrebap elektrobuslary we elektromobilleri barlap, synag...

düýn 10:21
24548

Serdar Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdoganyň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

3-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow türk tarapynyň çakylygy boýunça Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan Prezidenti hökmünde wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy. Dabara 30-dan...

düýn 10:13
10588

Aşgabatda Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda welosipedli ýöriş geçirildi

3-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy. Bu çärä Aşgabadyň we welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň müňlerçesi gatnaşdy.  Belläp...