Kuweýt ýurda giriş üçin gadaganlygy ýatyrdy

  • 01.05.2022 18:48
  • 5323
Kuweýt ýurda giriş üçin gadaganlygy ýatyrdy

Kuweýtiň Ministrler kabineti COVID-19-a garşy sanjym almadyklar üçin ýurda giriş gadaganlygyny aýyrdy hem-de PZR-barlagyndan geçmek talabyny ýatyrdy. Bu barada Kuweýtiň habarlar agentligi habar berdi diýip, TASS-a salgylanyp, Day.Az belleýär.

Şeýle-de, Kuweýtiň häkimiýetleri COVID-19 alamaty bolanlardan başgalar üçin ýapyk ýerlerde we açyk howada örtük dakynmagy hökmany däl etdi. 
Mundan başga-da, Ministrler kabineti COVID-19 keseli bolan näsaglar bilen aragatnaşyk edenler üçin karantin çäklendirmelerini ýatyrdy, ýöne olar örtük dakynyp, gatnaşykdan soň 14 günüň dowamynda PZR-barlagyny tabşyrmalydyr.


23.05.2023 11:27
17954

Saud Arabystany ilkinji zenan astronawtyny kosmosa uçurdy

Saud Arabystany ilkinji zenan astronawty kosmosa iberdi. Süýt mäzleriniň rak keselini öwreniji Raýana Barnawi ilkinji gezek birnäçe synag geçirmek üçin Halkara kosmos stansiýasyna (HKS) gidýän iki sany saud arabystanlynyň...

18.05.2023 14:33
11643

Türkmenistandan Azerbaýjana baryp gören syýahatçylaryň sany üç esse artdy

2023-nji ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň 1900 raýaty Azerbaýjana gelip gördi diýip, Azerbaýjanyň döwlet syýahatçylyk gullugyna salgylanýan Trend habar berýär. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijilerden üç esse ýokarydyr (621 adam)...

16.05.2023 12:18
31841

«Türkmenhowaýollary» daşary ýurtlarda bilet satýan edaralarynyň sanawyny täzeledi

«Türkmenistan» awiakompaniýasy resmi saýtynda Aşgabada we beýleki ugurlara biletleri satyn alyp boljak daşary ýurtlardaky edaralarynyň we wekilhanalarynyň täzelenen sanawyny çap etdi. Täze sanawa laýyklykda Russiýada...

14.05.2023 18:09
26287

Sian bilen Aşgabadyň arasynda ýolagçy howa gatnawlary ýola goýuldy

13-nji maýda Hytaýyň demirgazyk-günbataryndaky Şensi welaýatynyň paýtagty Sian bilen Türkmenistanyň paýtagty Aşgabadyň arasynda ilkinji ýolagçy gatnaw ugry resmi taýdan açyldy. Sian-Urumçi-Aşgabat gatnaw ugry boýunça...