Türkmenistanda Ysraýylyň täze ilçisi işe başlady

  • 29.04.2022 12:34
  • 4778
Türkmenistanda Ysraýylyň täze ilçisi işe başlady

28-nji aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ysraýyl Döwletiniň Türkmenistanda täze bellenen ilçisi Bet-Iden Kaýt bilen duşuşygy geçirildi. Diplomat özüniň ynanç hatlarynyň nusgasyny gowşurdy.

Söhbetdeşligiň barşynda gatnaşyklary berkitmegiň, şol sanda ikitaraplaýyn syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we ynsanperwer hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Abraýly sebit hem-de halkara guramalaryň çäklerindäki köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesi, şol sanda halkara başlangyçlaryň we teklipleriň özara goldanylmagynyň ähmiýeti bellenilip geçildi.

Ilçi Bet-Iden Kaýt diplomatik işiniň çygrynda Türkmenistanyň we Ysraýylyň arasyndaky gatnaşyklaryň has-da giňeldilmegi üçin tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.


düýn 11:41
8258

Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe kanunçylyk namalaryny kabul etdi

3-nji iýunda Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň ikinji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda işlenip taýýarlanylan birnäçe kanunlara garaldy hem-de kabul edildi. Deputatlar gün tertibine laýyklykda, «Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk...

düýn 10:37
30344

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde ulanyljak elektrobuslary we elektromobilleri synag etdi

3-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde ulanylmagy meýilleşdirilýän döwrebap elektrobuslary we elektromobilleri barlap, synag...

düýn 10:21
22253

Serdar Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdoganyň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

3-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow türk tarapynyň çakylygy boýunça Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkiýe Respublikasynyň gaýtadan saýlanan Prezidenti hökmünde wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy. Dabara 30-dan...

düýn 10:13
9944

Aşgabatda Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda welosipedli ýöriş geçirildi

3-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli geçirilen köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy. Bu çärä Aşgabadyň we welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň müňlerçesi gatnaşdy.  Belläp...