Şu ýylda Türkmenistandan 2083 adam haj parzyny berjaý edip biler

  • 27.04.2022 06:03
  • 23741
Şu ýylda Türkmenistandan 2083 adam haj parzyny berjaý edip biler

Saud Arabystany 2022-nji ýylda her ýurtdan haj parzyny berjaý etmek üçin zyýaratçylaryň mümkin bolan sanyny kesgitledi. Şeýlelikde, şu ýylda Türkmenistandan 2083 adam haj parzyny berjaý edip biler diýip, Al-Kanz habar berýär.

Ýakynda Saud Arabystany daşary ýurtly zyýaratçylara soňky üç ýylda ilkinji gezek haja gitmäge (Mekgä zyýarat etmek) rugsat berdi. Haj parzyny berjaý etmäge rugsat berilýän zyýaratçylaryň sany 1 mln adama çenli artdyryldy.
Şeýlelikde, şu ýyl COVID-19-a garşy sanjym alan 65 ýaşdan kiçi adamlar Mekgä zyýarat edip bilerler. Zyýaratçylar gelenlerinden soň koronawirus üçin PZR-barlagynyň otrisatel netijesini görkezmeli bolarlar.


şu gün 10:29
4868

«Galkynyş» Monte-Karlodaky sirk sungaty halkara festiwalynda çykyş eder

«Galkynyş» at üstündäki oýunlar topary Monte-Karloda geçiriljek 47-nji Sirk sungaty Halkara festiwalyna gatnaşmak üçin resmi çakylyk aldy. Iň abraýly sirk şüweleňleriniň biri bolan bu festiwal 2025-nji ýylyň ýanwarynda...

28.01.2023 08:45
26248

Harby gullukçylaryň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň hem-de işgärleriniň uly topary Türkmenistanyň medallary bilen sylaglanyldy. Degişli Permana Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow...

28.01.2023 06:23
10828

Aşgabatda dünýäniň nusgawy aýdymlaryndan düzülen konsert geçiriler

Aşgabatdaky Mukamlar köşgi 4-5-nji fewralda geçiriljek dünýä ýurtlarynyň nusgawy hor eserleriniň we kinofilmleriniň aýdymlaryndan düzülen konserte çagyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň...

28.01.2023 00:11
18149

Türkmenistanyň Merkezi banky: 1 mln-a golaý adam internet-bankingden peýdalanýar

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä, Türkmenistanda internet-bankingi ulanyjylaryň umumy sany 932,7 müňe ýetdi. Bu barada ORIENT agentligi Muňa ýurduň Merkezi bankynyň saýtynda çap edilen maglumatlar...