Şu ýylda Türkmenistandan 2083 adam haj parzyny berjaý edip biler

  • 27.04.2022 06:03
  • 23575
Şu ýylda Türkmenistandan 2083 adam haj parzyny berjaý edip biler

Saud Arabystany 2022-nji ýylda her ýurtdan haj parzyny berjaý etmek üçin zyýaratçylaryň mümkin bolan sanyny kesgitledi. Şeýlelikde, şu ýylda Türkmenistandan 2083 adam haj parzyny berjaý edip biler diýip, Al-Kanz habar berýär.

Ýakynda Saud Arabystany daşary ýurtly zyýaratçylara soňky üç ýylda ilkinji gezek haja gitmäge (Mekgä zyýarat etmek) rugsat berdi. Haj parzyny berjaý etmäge rugsat berilýän zyýaratçylaryň sany 1 mln adama çenli artdyryldy.
Şeýlelikde, şu ýyl COVID-19-a garşy sanjym alan 65 ýaşdan kiçi adamlar Mekgä zyýarat edip bilerler. Zyýaratçylar gelenlerinden soň koronawirus üçin PZR-barlagynyň otrisatel netijesini görkezmeli bolarlar.


03.12.2022 08:47
4340

Türkmen keşdeçilik sungaty ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy

Türkmen keşdesi ÝUNESKO-nyň adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Degişli karar Marokko Patyşalygynyň Rabat şäherinde maddy däl mirasy goramak boýunça Hökümetara komitetiniň 17-nji mejlisinde...

02.12.2022 23:53
10955

Bitaraplyk güni mynasybetli Aşgabatda we welaýatlarda konsertler geçiriler

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli 2022-nji ýylyň dekabr aýynyň 4-9-y aralygynda Aşgabat şäherinde we welaýatlarda medeniýet we sungat ussatlarynyň konserti geçiriler. Bu barada TmCars.info Türkmenistanyň Döwlet...

19.11.2022 09:10
6762

Türkmenistanda Ýaşlar guramasynyň «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly dörediler

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýanynda «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly döretmek göz öňünde tutulýar. Wise-premýer N.Amannepesowyň Hökümet mejlisinde habar berşi...

19.11.2022 08:52
4020

23-25-nji noýabrda Türkmenistanda Täjigistanyň Medeniýet günleri geçiriler

23 — 25-nji noýabrda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň geçirilmegine taýýarlyk görülýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi. Bellenilişi...