Hindistan 2021-2022-nji maliýe ýylynda nebit importyna çykdajylary iki esse artdyrdy

  • 26.04.2022 17:42
  • 5147
Hindistan 2021-2022-nji maliýe ýylynda nebit importyna çykdajylary iki esse artdyrdy

Hindistanyň 2021-2022-nji maliýe ýylynda (31-nji martda tamamlandy) çig nebitiň importy üçin çykdajylary 119,2 mlrd dollara ýetdi, bu degişli geçen döwürde bu energiýa göterijisini satyn almak üçin çykdajylardan iki esse diýen ýaly köpdür. Bu barada ýurduň Nebit we tebigy gaz ministrligine salgylanyp, “Pioneer” gazeti habar berýär. 

Onuň maglumatlaryna görä, nebit üçin çykdajylaryň ýokarlanmagy energiýa göterijileriniň global bahalarynyň ýokarlanmagy, şol sanda Ukrainadaky wakalar bilen baglanyşyklydyr. Geçen maliýe ýylynda Hindistan çig nebitiň importy üçin 62,2 mlrd dollar sarp etdi. Geçen maliýe ýylynda Hindistan 212,2 mln tonna çig nebit import etdi.
Bu döwürde Hindistanda nebit önümleriniň importy bir ýyl ozalky bahasy 42,3 mlrd dollar bolan 61,8 mln tonna bilen deňeşdirilende 24,2 mlrd dollar bahada 40,2 mln tonna boldy.
2021-2022-nji ýyllarda Hindistan 32 mlrd kub metr suwuklandyrylan tebigy gazyň importyna 11,9 mlrd dollar sarp etdi. Geçen döwürde ýurduň 33 mlrd kub metr suwuklandyrylan tebigy gazyň importy üçin çykdajylary 7,9 mlrd dollar boldy.
Geçen maliýe ýylynda Hindistanyň nebit importyna garaşlylygy 85,5% boldy. 2019-2020-nji maliýe ýylynda Hindistanda çig nebit önümçiligi 30,5 mln tonna boldy, 2021-2022-nji ýylda ol 29,7 mln tonna çenli azaldy.


14.05.2023 02:09
20920

«Türkmengaz» döwlet konsernine täze başlyk bellenildi

Prezident Serdar Berdimuhamedow döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy wezipesine Maksat Babaýewi belläp, ony konserniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy. «Türkmengaz» DK-nyň öňki ýolbaşçysy...

14.05.2023 00:56
19567

Serdar Berdimuhamedow nebitgaz toplumy boýunça wise-premýeri çalyşdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow Aşyrguly Begliýewi başga işe geçmegi sebäpli Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz meseleleri boýunça orunbasary wezipesinden boşatdy. Nebitgaz toplumyna gözegçilik edýän täze...

03.05.2023 18:08
17388

Ärdogan: täze tapylan nebit ýatagy ony daşary ýurtlardan almak zerurlygyny aradan aýrar

Türkiýede täze nebit ýatagynyň üsti açyldy. Netijede indi daşary ýurtlardan energiýa serişdelerini getirmek zerurlygy aradan aýrylar. Bu barada sişenbe güni Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan habar berdi...

29.04.2023 14:58
8249

Bloomberg: Hindistan aprel aýynda Ýewropanyň iň uly nebit üpjünçisi bolar

Hindistan şu aýda Ýewropany arassalanan nebit bilen üpjün ediji iň uly ýurt bolar. Bu barada anna güni Bloomberg habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä, Hindistandan Ýewropa arassalanan nebitiň eksporty aprel aýynda...