RF-niň Liberal demokratik partiýasynyň başlygy Wladimir Žirinowski aradan çykdy

  • 06.04.2022 23:28
  • 18679
RF-niň Liberal demokratik partiýasynyň başlygy Wladimir Žirinowski aradan çykdy

Şu gün, 6-njy aprelde Russiýa Federasiýasynyň Liberal demokratik partiýasynyň başlygy Wladimir Žirinowski uzak wagtlap dowam eden keselden soň, ömrüniň 76-njy ýylynda aradan çykdy. Bu barada Döwlet Dumasynyň spikeri Wýaçeslaw Wolodin habar berdi.

Žirinowski 1946-njy ýylyň 25-nji aprelinde Gazagystanyň Almata şäherinde dünýä indi.
1970-nji ýylda «Türkiýe we türk dili» hünäri boýunça M.W.Lomonosow adyndaky Moskwa döwlet uniwersitetiniň ýanyndaky Gündogar dilleri institutynyň (1972-nji ýyldan bäri, Aziýa we Afrika ýurtlary instituty) taryh-filologiýa fakultetini tapawutlanan diplom bilen tamamlady. 1977-nji ýylda Moskwa döwlet uniwersitetiniň hukuk fakultetini tapawutlanyp tamamlady. 1998-nji ýylda «Rus milletiniň geçmişi, häzirki zamany we geljegi» ady bilen dissertasiýasyny gorady.
Žirinowski alty gezek Russiýanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär boldy.
Russiýa Federasiýasynyň Liberal demokratik partiýasynyň başlygy «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» ordeniniň doly kawaleri boldy, Hormat ordenini (2008), Aleksandr Newskiý ordeni we P.A.Stolypin medalynyň I we II derejesini aldy.

Ýeri gelende aýtsak, Wladimir Wolfowiç Žirinowskä 2017-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanda amala aşyran saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen at berildi.


28.09.2022 23:20
34160

Serdar Berdimuhamedow RF-niň Ižewsk şäherinde bolup geçen pajygaly ýagdaý zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Ižewsk şäherinde bolup geçen pajygaly ýagdaý zerarly Prezident Wladimir Putine gynanç bildirdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar...

23.08.2022 08:45
70163

Serdar Berdimuhamedow gyrgyz kärdeşine çuňňur gynanç bildirdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowa Russiýa Federasiýasynyň Ulýanowsk oblastynda bolup geçen ýol-ulag heläkçiliginiň netijesinde Gyrgyz Respublikasynyň köp sanly raýatynyň...

07.04.2022 06:06
38111

Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Žirinowskiniň aradan çykmagy zerarly gynanç bildirdi

6-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine Russiýanyň Liberal-demokratik...

26.11.2021 23:46
31770

Gurbanguly Berdimuhamedow Wladimir Putine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky ilçihanasy metbugat beýanatyny ýaýratdy. Onda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň RF-niň Kemerow oblastynyň «Listwýažnaýa» şahtasynda bolup geçen heläkçilikli...