Ýaponiýa daşary ýurtly talyplary ýurda köpçülikleýin kabul edip başlamagy meýilleşdirýär

  • 14.03.2022 14:32
  • 6796
Ýaponiýa daşary ýurtly talyplary ýurda köpçülikleýin kabul edip başlamagy meýilleşdirýär

Ýaponiýanyň hökümeti şu ýylyň maý aýyna çenli koronawirus çäklendirmelerini gowşadyp, ýurda daşary ýurtly talyplary köpçülikleýin goýberip başlamagy meýilleşdirýär. Bu barada “Nikkei” gazeti habar berdi diýip, TASS belleýär.

Şunuň bilen baglylykda, häzirki wagtda 7 000 adama barabar bolan ýurda giriş üçin gündelik çäkden ýüz öwürmek meýilleşdirilýär. Häzirki wagtda, takmynan, 152 müň daşary ýurtly talyp Ýaponiýanyň talyp wizasyny alandygyna garamazdan, hereket edýän koronawirus çäklendirmeleri sebäpli ýurda girip bilmeýär.  

Ýaponiýada 2020-nji ýylyň 28-nji dekabrynda koronawirus ştammlarynyň ýaýramagy sebäpli dünýäniň ähli döwletleriniň we sebitleriniň raýatlaryna täze wizalaryň berilmegine gadaganlyk girizildi. Häzirki wagtda Ýaponiýa diňe ýaponiýalylar, ýurtda hemişelik ýaşaýan we uzak möhletleýin wizalary bar bolan daşary ýurtlular hem-de diplomatlar girip bilýär. Şeýle-de, giriş Ýaponiýada ýaşaýan daşary ýurtlularyň garyndaşlaryna “aýratyn ýagdaýlarda”, mysal üçin maşgala ýagdaýlary sebäpli rugsat berlip bilner. Şol bir wagtyň özünde giriş üçin çäklendirme hereket edýär – günde 7 müň adamdan köp bolmaly däl.

Ýaponiýa omikron ştammynyň ýaýramagy sebäpli koronawirusyň nobatdaky tolkuny bilen göreşmegi dowam edýär. Ýurtda her gün, takmynan, 63 müňe golaý täze kesel hadysasy we 200 töweregi ölüm hasaba alynýar.


29.04.2023 23:59
22401

Ýaponiýanyň ilçihanasy türkmen talyplaryny talyp hakly maksatnamalara çagyrýar

Ýaponiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy türkmen talyplaryny daşary ýurt raýatlary üçin aşakdaky talyp hakly maksatnamalaryna gatnaşmaga çagyrýar. Arzalar 2023-nji ýylyň 31-nji maýyna çenli tabşyrylmaly. 1. Gözlegçi...

şu gün 15:22
8679

Türkmen talyby «GDA-nyň iň gowy talyby» adyna eýe boldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutlarynyň 4 ýyl talyby Serdar Rahymow «GDA-nyň iň gowy talyby» adyna mynasyp boldy. Ol Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ylmy-bilim edaralarynyň...

şu gün 10:17
5112

Türkmenistanyň we Rumyniýanyň bilim ministrleri hyzmatdaşlyk Maksatnamasyna gol çekdiler

26-njy maýda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen Rumyniýanyň bilim ministrliginiň arasynda bilim babatynda hyzmatdaşlyk Maksatnamasyna gol çekildi. Bu barada...

25.05.2023 23:01
29561

Oguz han uniwersitetiniň mugallymlary we talyplary welaýatlarda mekdep uçurymlary bilen duşuşdylar

2023-nji ýylyň 15-20-nji maýy aralygynda Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň mugallymlarynyň we talyplarynyň guramagynda ýurdumyzyň welaýatlarynyň we paýtagtymyz Aşgabadyň uçurym...