Aşgabatda Türkmenistanyň BMG agzalygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan forum geçirildi

  • 04.03.2022 09:29
  • 1588
Aşgabatda Türkmenistanyň BMG agzalygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan forum geçirildi

3-nji martda Daşary işler ministrliginde ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasyna agza bolmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli utgaşykly görnüşde geçirilen “Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasy: parahatçylygy we ösüşi kepillendirmekde dialogyň orny” atly dabaraly duşuşyga ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň işgärleri, Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, halkara guramalaryň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Çykyşlarda Türkmenistanyň dünýä giňişliginde ornuny we wezipesini, onuň daşary syýasatynyň, içerki ösüşiniň esasy ýörelgelerini kesgitlän bu taryhy wakanyň wajypdygyna üns çekildi. Geçen 30 ýyl ýurdumyzyň BMG bilen türkmen halkynyň bähbitlerine kybap gelýän giň gerimli, maksada gönükdirilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy saýlap almagynyň dogrudygyny we öňdengörüjiliklidigini aýdyň görkezdi.

Foruma gatnaşyjylar Türkmenistanyň we BMG-niň arasyndaky hyzmatdaşlygyň wajypdygyny belläp, döwletimiziň parahatçylygyň, howpsuzlygyň we abadançylygyň bähbidine netijeli halkara gatnaşyklary pugtalandyrmaga goşýan saldamly goşandyny nygtadylar. Şunuň bilen baglylykda, döwletara we hökümetara derejelerde syýasy-diplomatik, halkara hukuk we söwda-ykdysady gurallary herekete getirmekde ýurdumyzyň diplomatik gullugyna ýokary talap bildirilýär.

Foruma gatnaşyjylar Birleşen Milletler Guramasynyň maksatlarynyň Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň wezipeleri bilen gabat gelmeginiň möhümdigini nygtap, Türkmenistanyň tebigy baýlyklaryny durnukly dolandyrmak hem-de parnik gazlarynyň pes derejesi bolan «ýaşyl» ykdysadyýeti döretmek üçin täze mümkinçilikleri ulanmak bilen bagly ösüşi we ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmagy goldamagy dowam etmäge taýýardyklaryna ynandyrdylar.


şu gün 16:22
2330

Ilham Aliýew Türkmenistanyň wise-premýeri Batyr Atdaýewi kabul etdi

29-njy noýabrda Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň söwda toplumy boýunça wise-premýeri Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Batyr Atdaýew Ilham Aliýewe Türkmenistanyň...

şu gün 16:11
2586

Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen duşuşdy

Seulda resmi iş sapary bilen bolýan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda taraplar energetika pudagynda...

şu gün 16:06
3448

Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow Ankarada Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşdy. Duşuşyga şeýle hem Türkiýäniň daşary işler ministri...

şu gün 08:48
2927

Serdar Berdimuhamedow TÜRKSOÝ guramasynyň Baş sekretaryny kabul etdi

28-nji noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türki medeniýetiň halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Baş sekretary Sultan Raýewi kabul etdi. Prezident Serdar Berdimuhamedow Sultan Raýewi bu jogapkärli wezipä saýlanmagy...