Nil derýasynda ägirt uly gidroelektrik stansiýasy işe girizildi

  • 27.02.2022 10:31
  • 8725
Nil derýasynda ägirt uly gidroelektrik stansiýasy işe girizildi

Efiopiýada ägirt uly gidroelektrik stansiýasy işe girizildi. Ol Nil derýasynda ýerleşýär. Desganyň resmi ady – “Beýik galkynyş bendi”. Bu megataslama özboluşly hasaplanýar. Stansiýanyň turbinalaryny ýurduň premýer-ministri Abiý Ahmed işe girizdi diýip, Reuters habar berýär.

Häzirki wagtda taslama, takmynan, iki milliard dollar maýa goýuldy, ol doly tamamlanýança bahasy bäş milliard dollar bolar. “Efiopiýanyň Beýik galkynyş bendi” Afrikada iň uly gidroelektrik stansiýasyna öwrüler diýlip hasaplanylýar. Şeýle-de, elektrik energiýasynyň bir bölegi goňşy ýurtlara eksport ediler diýlip çak edilýär. 

“Efiopiýanyň baş maksady – garaňkylykda kynçylyk çekýän ilatymyzyň 60%-ini ýagtylyk bilen üpjün etmek, energiýa almak üçin arkalarynda odun daşaýan enelerimizi zähmetden goramak” – diýip, premýer-ministr aýtdy.

Ýeri gelende bellesek, Bütindünýä bankynyň maglumatlaryna görä, Efiopiýa Afrikada ikinji uly elektrik energiýasynyň ýetmezçiliginden kynçylyk çekýär. 110 million adamly ilatyň üçden iki böleginiň elektrik ulgamyna elýeterliligi ýok. 

şu gün 12:03
17

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň Wengriýanyň Premýer-ministri bilen gepleşikleri başlandy

Aşgabatda Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen ýurdumyza iş sapary amala aşyrýan Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbanyň arasynda gepleşikler başlandy. Resmi garşylanyş dabarasy tamamlanandan soňra, taraplar...

düýn 21:51
19575

«Türkmenhowaýollary» haj parzy üçin Saud Arabystanyna 8 ýörite gatnaw gurnady

2023-nji ýylda Türkmenistanly zyýaratçylaryň Mukaddes Gurban aýynda Saud Arabystany Patyşalygyna haj parzyny berjaý etmekleri üçin «Türkmenhowaýollary» agentligi «Boeing 777-200» kysymly howa gämisinde 8 sany ýörite...

düýn 21:34
6534

Gurbanguly Berdimuhamedow Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbany kabul etdi

8-nji iýunda Aşgabada iki günlük resmi sapar bilen gelen Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orban günüň ikinji ýarymynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow...

düýn 21:18
2274

YHÖG 2023-nji ýylda dünýäde jemi içerki önümiň ösüşi boýunça çaklamasyny ýokarlandyrdy

Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasy (OECD) 2023-nji ýylda ählumumy jemi içerki önümiň ösüşi baradaky çaklamasyny, öňki mart aýyndaky 2,6% ösüş çaklamasyna garanyňda, 2,7%-e çenli ýokarlandyrdy. Bu barada guramanyň...