Raşid Meredow Halk Maslahatynyň mejlisiniň jemlerine bagyşlanan brifing geçirdi

  • 13.02.2022 11:05
  • 8053
Raşid Meredow Halk Maslahatynyň mejlisiniň jemlerine bagyşlanan brifing geçirdi

12-nji fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisiniň çäklerinde kabul edilen taryhy çözgütlere bagyşlanan brifing geçirildi. Oňa TDIM-niň ýolbaşçylary we wekilleri, şeýle-de ýurdumyzda akkreditirlenen diplomatik edaralaryň hem-de halkara guramalaryň wekilhanalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

Öz çykyşynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow golaýda ýurdumyzda geçirilen derwaýys syýasy wakalaryň döwletiň hem-de jemgyýetiň içerki ösüşi nukdaýnazaryndan, edil şonuň ýaly-da Türkmenistanyň halkara işleriniň ilerledilmeginde hem aýratyn ähmiýete eýedigini belledi.

Nygtalyşy ýaly, 11-nji fewralda geçirilen Halk maslahatynyň nobatdan daşary mejlisiniň barşynda taryhy ähmiýete eýe bolan çözgütler kabul edildi we olaryň kabul edilmegine Türkmenistanyň halky işjeň gatnaşdy. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 – 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyny» tassyklamak hakynda Karar» kabul edildi.

Brifingiň dowamynda ministr R.Meredow Türkmenistanyň Prezidentiniň çykyşynyň aýratyn wajyp bölegini belläp geçdi. Bu ýerde gürrüň ýurdumyzda kesgitlenilen meýilnamalaryň we kabul edilýän maksatnamalaryň durmuşa geçirilmeginde ýaşlara uly umyt bildirilýändigi, ýokary döwlet wezipelerine ýaş ýolbaşçylary çekmek barada barýar.


düýn 23:01
85

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasyna bardy

8-nji fewralda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp, doganlyk ýurduň wekillerine...

düýn 09:44
13047

Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň halkyny Ynkylap güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň milli baýramy — Ynkylap güni mynasybetli Türkmenistanyň halkynyň, Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti...

düýn 09:38
12627

Gurbanguly Berdimuhamedow Özbegistanyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

7-nji fewralda Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Onuň barşynda ähli esasy ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi...

düýn 09:08
39359

Özbegistan Türkmenistana «Tiz kömek» awtoulaglaryny iberdi

Türkmenistandan Özbegistan Respublikasyna suwuklandyrylan gazyň ugradylmagynyň yzysüre, goňşy ýurtdan biziň ýurdumyza tiz lukmançylyk kömegini amala aşyrmaga niýetlenilen awtoulaglar iberildi. Volkswagen Caddy...