Givenchy moda öýüne 70 ýyl boldy

  • 06.02.2022 01:28
  • 3446
Givenchy moda öýüne 70 ýyl boldy

Bu brendiň taryhy 1952-nji ýylda Ýuber de Žiwanşiniň Givenchy-ny esaslandyrmagy bilen başlandy. Ilkinji kolleksiýadan soň abraýly neşirler täze brende üns berip başladylar. Şonda New York Times “Ýuber de Žiwanşi özüniň ilkinji kolleksiýasy bilen bir gijede iň meşhur moda çagasyna öwrüldi” diýip ýazdy. Bu barada kommersant.ru habar berýär.

Ozal hukukşynaslygy öwrenen Ýuber de Žiwanşi 17 ýaşynda aklawçy karýerasynyň özi üçin däldigine düşünýär. Ol derrew Pariže göçüp, Inçe sungatlaryň mekdebinde dizaýn öwrenip başlaýar. Ol özüniň ilkinji kolleksiýasyny göçeninden 8 ýyl soň görkezdi. 

1988-nji ýylda Givenchy markasy LVMH konglomeratyna satyldy. Şondan 7 ýyl soň, 1995-nji ýylda Ýuber de Žiwanşi öz brendini terk etdi.

Ýuber gidenden soň markanyň döredijilik müdiri ýaş britaniýaly dizaýner Jon Galýano boldy. 1996-njy ýylda Galýano Dior-a gidýär we onuň ornuny Aleksandr Makkuin eýeleýär. 2001-nji ýylda Makkuin hem Gucci moda öýüne geçýär.

Häzirkizaman pop-medeniýetinde Givenchy-nyň iň meşhur printleriniň biri Rikardo Tişi tarapyndan döredilen totweýlerdir. Givenchy-nyň häzirkizaman taryhynda iň meşhur çykyşlaryndan biri Megan Markl bilen şazada Garriniň 2018-nji ýylda bolan toýudyr. Megan markanyň döredijilik müdiri Kler Ueýt Keller tarapyndan ýörite döredilen ak köýnegi geýdi.

2020-nji ýylyň maý aýynda Givenchy-nyň döredijilik müdiri häli-häzire çenli bu wezipäni eýeleýän Mettýu Uilýams boldy.  

29.11.2022 16:39
10219

«Awatar 2» — Golliwudyň taryhynda iň gymmat filmleriň biri

The Hollywood Reporter-iň çeşmelerine görä, "Awatar: Suwuň ýoly" filminiň býujeti 350-400 mln dollardan ybarat. Şeýlelikde, film Golliwudyň taryhynda, hatda puluň hümmetiniň gaçandygyny hasaba alaňda-da, iň gymmat...

26.11.2022 14:14
21132

Ember Herd Google-da iň köp gözlenen tanymal adam boldy

CelebTatter portaly ABŞ-da Google-dan peýdalanyjylaryň isleglerini seljerdi. Ember Herd meşhur şahslaryň arasynda birinji boldy - onuň adyny her aýyň dowamynda 5,6 mln gezek gözläpdirler. Aktrisanyň öňki ýanýoldaşy...

23.11.2022 12:12
2433

Stiwen Spilberg Berlin kinofestiwalynyň abraýly «Altyn aýy» baýragyny alar

Amerikan režissýory, ssenariýaçysy we prodýuseri Stiwen Spilberg 73-nji Halkara Berlin kinofestiwalynyň abraýly "Altyn aýy" baýragynyň eýesi bolar diýip, guramaçylar habar berdiler.  "73-nji Halkara Berlin kinofestiwaly...

22.10.2022 15:34
8058

Jared Leto gender taýdan bitarap ideg kosmetika brendini işe girizdi

Jared Leto gender taýdan bitarap kosmetika brendi Twentynine Palms-y işe girizdi. Bu barada Vogue žurnalyna salgylanyp, incrussia.ru belleýär. Markanyň ady Kaliforniýanyň günorta-gündogar bölegindäki Joşua-Tri...