Maý aýynda geçiriljek parlamentara çäreleriň ýokary guramaçylygyny üpjün etmek tabşyryldy

  • 28.01.2022 09:39
  • 5372
Maý aýynda geçiriljek parlamentara çäreleriň ýokary guramaçylygyny üpjün etmek tabşyryldy

27-nji ýanwarda Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowanyň hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýewiň gatnaşmagynda geçirilen iş maslahatynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda geçiriljek parlamentara çärelere taýýarlyk görmegiň zerurdygy barada aýtdy.

Hususan-da, Daşary işler ministrligi bilen bilelikde şu ýylyň maý aýynda geçirilmegi göz öňünde tutulýan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyna, onuň çäginde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogyna gowy taýýarlyk görmeli, Parlamentara forumyň gün tertibiniň taslamasyny düzüp, bu ugurda ýurdumyzyň Hökümeti bilen bilelikde işleri alyp barmaly diýip, döwlet Baştutany aýtdy.

Bellenilişi ýaly, dürli ýurtlaryň parlamentleri, şeýle hem abraýly halkara guramalar bilen gatnaşyklary pugtalandyrmak we ösdürmek boýunça netijeli işleri dowam etmeli. Parlamentara toparlaryň, dostluk toparlarynyň işine Halk Maslahatynyň agzalarynyň hem gatnaşmagy üçin degişli işleri alyp barmaly.


şu gün 14:03
6350

Aşgabatda 11-nji dekabrynda «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler

2022-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler.  Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine degişli...

şu gün 13:48
5186

Dekabrda Awazada Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň Liderleriniň gepleşikleri geçiriler

2022-nji ýylyň 13-14-nji dekabrynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň  döwlet Baştutanynlarynyň üçtaraplaýyn Sammiti geçiriler. Türkmenistanyň Prezidenti döwlet Baştutanlarynyň...

şu gün 10:08
16914

Türkmenistanda neşe serişdelerini ýakyp ýok etmek çäresi geçirildi

3-nji dekabrda Gökdepe etrabynyň çäginde Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan geçirilen ýörite çäreleriň dowamynda ele salnan neşe serişdelerini we bikanun ýol bilen getirilen temmäki önümlerini...

şu gün 09:57
9263

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde gurluşyk işlerini gözden geçirdi

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde iş maslahatyny geçirdi. Onda bu iri merkeziň birinji tapgyrynyň...